Ngày

Giờ

Điện lực Bình Long

15/9/2023

8:00 - 10:00

Một phần phường Phú Đức; Hưng Chiến; An Lộc; Phú Thịnh. Xã An Phú; một phần xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản

15/9/2023

8:00 - 16:00

Một phần KP Phú Tân, phường Hưng Chiến, TX Bình Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lộc Ninh

16/9/2023

9:30 - 13:30

TBA IIIx2000kvA Nguyễn Văn Phúc trụ 246/69B/01 /T474BđO