Ngày

Giờ

Điện lực Bù Đăng

20/9/2023

8:00 - 17:00

Cty chăn nuôi Phước Hưng; Cty Đức Lộc, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng

21/9/2023

7:30 - 16:00

Nhánh rẽ Trúc Mỹ tuyến 472 Bù Đăng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chơn Thành

19/9/2023

8:00 - 16:30

KP 5 phường Minh Hưng, TX Chơn Thành. Nhánh rẽ Cty Thanh Lễ ấp 6 xã Nha Bích, TX Chơn Thành

21/9/2023

8:00 - 16:30

Một phần KP Trung Lợi, phường Hưng Long, TX Chơn Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lộc Ninh

19/9/2023

7:30 - 16:00

Xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Đốp

19/9/2023

7:30 - 16:30

Một phần thôn 1 xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập

20/9/2023

7:30 - 16:30

Một phần thôn 1 xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập

21/9/2023

7:30 - 16:30

Một phần thôn 1 xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Phú

20/9/2023

7:30 - 16:00

Một phần xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Gia Mập

19/9/2023

7:00 - 16:00

Một phần xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hớn Quản  

21/9/2023

7:30 - 14:00

Một phần xã Thanh An, huyện Hớn Quản