Điện lực Tuy Phong

28/4/2021 (7h30-17h00): Thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc

28/4/2021 (8h00-10h30): Thôn Thái An, thôn Thái Thành, xã Hồng Thái

29/4/2021 (7h30-11h30): Xã Phan Hiệp, Phan Rí Thành, TT Chợ Lầu, huyện Bắc Bình

29/4/2021 (7h30-16h00): Một phần thôn Hòa Thuận, TT Chợ Lầu

29/4/2021 (7h30-16h00): Xóm 19 thôn Hà Thủy 2, xã Chí Công

29/4/2021 (7h30-17h00): Xã Hải Ninh, Phan Điền, một phần xã Bình An, huyện Bắc Bình

29/4/2021 (13h30-15h30): Thôn Hòa Thuận, thị trấn Chợ Lầu

29/4/2021 (16h00-17h00): Thôn Hòa Thuận, thị trấn Chợ Lầu

4/5/2021 (8h30-12h00): Xã Sông Bình, một phần KV Bắc Sơn thị trấn Lương Sơn

Điện lực Đức Linh

28/4/2021 (10h00-13h00): Một phần xã Đông Hà, huyện Đức Linh

Điện lực Hàm Tân

28/4/2021 (8h00-14h00): Đường Lê Lợi, đường Hoàng Hòa Thám, phường Phước Hội, thị xã La Gi

Điện lực Hàm Thuận Bắc

28/4/2021 (8h00-14h00): Một phần thôn Đại Lộc, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc

28/4/2021 (8h00-15h00): Một phần thôn 5 xã Hàm Đức (khách hàng trạm Hàm Đức 5B), huyện Hàm Thuận Bắc

29/4/2021 (7h30-17h00): Thôn 1, 2, thôn Ku kê, xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc

3/5/2021 (8h00-15h00): Một phần thôn Thuận Điền, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc

4/5/2021 (7h30-16h00): Một phần thôn Bình Lâm, xã Hàm Chính (khách hàng trạm Bình Lâm 8), huyện Hàm Thuận Bắc