Điện lực Tuy Phong

6/5/2021 (8h00-11h00): Thôn Nha Mé, xã Phong Phú

6/5/2021 (13h30-17h00): Thôn La Bá, xã Phan Dũng

7/5/2021 (7h30-11h30): Một phần KP 5, KP 6 TT Liên Hương, xã Bình Thạnh

7/5/2021 (7h30-17h00): Một phần thôn 1 xã Phước Thể

7/5/2021 (8h00-12h00): Thôn 3 xã Phan Sơn

7/5/2021 (13h30-14h15): KP 9 TT Liên Hương, huyện Tuy Phong

7/5/2021 (14h30-15h15): KP 12 TT Liên Hương, huyện Tuy Phong

7/5/2021 (15h30-16h30): KP 11 TT Liên Hương, huyện Tuy Phong

Điện lực Đức Linh

5/5/2021 (8h00-10h00): Một phần KP Lạc Hà, TT Lạc Tánh, huyện Tánh Linh

5/5/2021 (14h00-15h00): Một phần thôn 4 xã Đức Bình, huyện Tánh Linh

10/5/2021 (8h00-10h00): Một phần thôn 5 xã Nam Chính, huyện Đức Linh

10/5/2021 (10h00-12h00): Một phần thôn 5 xã Nam Chính, huyện Đức Linh

10/5/2021 (13h00-15h00): Một phần thôn 4 xã Nam Chính, huyện Đức Linh

10/5/2021 (15h00-17h00): Một phần thôn 2 xã Nam Chính, huyện Đức Linh

11/5/2021 (8h00-10h00): Một phần thôn 6 xã Nam Chính, huyện Đức Linh

11/5/2021 (10h00-12h00): Một phần thôn 3 xã Nam Chính, huyện Đức Linh

11/5/2021 (13h00-15h00): Một phần thôn 3 xã Nam Chính, huyện Đức Linh

11/5/2021 (15h00-17h00): Một phần thôn 3 xã Nam Chính, huyện Đức Linh

Điện lực Hàm Tân

10/5/2021 (9h00-11h30): KP 10, 11 phường Bình Tân, thị xã La Gi

10/5/2021 (13h30-16h00): Đường Bến Chương Dương, phường Phước Lộc, thị xã La Gi

11/5/2021 (8h00-12h00): Thôn Cam Bình, Thanh Linh, Phước Linh, xã Tân Phước, thị xã La Gi

Điện lực Hàm Thuận Bắc

10/5/2021 (8h00-15h00): Xã Hồng Liêm. Thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn Suối Đá, một phần thôn 1, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc

11/5/2021 (8h00-10h30): Một phần thôn Thắng Lợi, một phần thôn Thắng Hòa, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc