Điện lực Định Quán

19/2/2021 (8h00-10h00; 10h15-12h15): Ấp Phú Hợp A, xã Phú Bình; Ấp Phú Yên, xã Phú Trung

19/2/2021 (8h00-11h00): Ấp 4 xã Suối Nho

19/2/2021 (8h00-9h30): Ấp 8 xã Gia Canh

19/2/2021 (10h30-12h00; 13h15-14h30): Ấp 5, 6 xã Phú Tân

19/2/2021 (13h15-14h30): Ấp 4 xã Phú Lộc

19/2/2021 (14h00-16h00): Ấp Phú Kiên, xã Phú Bình

19/2/2021 (15h00-16h45): Ấp 2 xã Tà Lài

22/2/2021 (8h00-10h00; 10h15-12h15): Ấp 7 xã Phú Ngọc, huyện Định Quán

22/2/2021 (8h00-9h30): Ấp 6 xã Phú Ngọc, huyện Định Quán

22/2/2021 (10h30-12h00): Ấp 1 xã Phú Tân; Ấp 5 xã Phú Vinh, huyện Định Quán

22/2/2021 (13h15-14h30): Ấp Ngọc Lâm 2, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú

22/2/2021 (14h00-16h30): Ấp 1 xã Phú Ngọc, huyện Định Quán

22/2/2021 (15h15-16h45): Ấp Phú Thắng, xã Phú Trung, huyện Tân Phú

23/2/2021 (8h00-10h00): Ấp 1 xã Phú Lộc, huyện Tân Phú

23/2/2021 (8h00-9h30): Ấp 3, 4 xã Phú Ngọc; Ấp Hòa Trung, xã Ngọc Định, huyện Định Quán

23/2/2021 (10h15-12h15): Ấp 1, 8 xã Phú Lộc, huyện Tân Phú

23/2/2021 (10h30-12h00): Ấp 5 xã Phú Lộc, huyện Tân Phú

23/2/2021 (13h30-15h00): Ấp Phú Dũng, Phú Tân, xã Phú Bình, huyện Tân Phú

23/2/2021 (13h45-16h30): Ấp Ngọc Lâm 3, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú

Điện lực Long Thành

21/2/2021 (8h00-11h00): Một phần đường số 3, một phần đường số 5, một phần đường số 8 - KCN Tam Phước. Một phần KP Thiên Bình, phường Tam Phước