Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vị Thanh

23/5/2023

8:00 - 14:00

KV 3 phường III, TP Vị Thanh

24/5/2023

8:00 - 14:00

Ấp 6 xã Vị Tân; Ấp Thạnh Phú, xã Hỏa Lựu, TP Vị Thanh

      

Ngày

Giờ

Điện lực Long Mỹ

24/5/2023

8:00 - 14:00

Một phần ấp 6, 7 xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ