Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vị Thanh

31/5/2023

8:00 - 15:00

Ấp 6 xã Vị Tân, TP Vị Thanh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành A

31/5/2023

8:00 - 12:00

Xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Long Mỹ

29/5/2023

8:00 - 16:00

Ấp 7 xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ

30/5/2023

8:00 - 12:00

Ấp 7 xã Long Trị A, TX Long Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

29/5/2023

15:00 - 17:30

Ấp Phú Hưng, xã Đông Phú, huyện Châu Thành

30/5/2023

8:00 - 15:00

Ấp Đông Lợi A, xã Đông Phước, huyện Châu Thành; Ấp Thạnh Long, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành

31/5/2023

8:00 - 16:00

Ấp Phước Tân, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành

  

Ngày

Giờ

Điện lực Long Mỹ

29/5/2023

8:00 - 14:00

Một phần ấp 3 xã Xà Phiên; một phần ấp 4 xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ

30/5/2023

8:00 - 14:00

Một phần ấp 4 xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ