Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành A

12/6/2023

8:00 - 10:00

Ấp Trường Thọ, xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A

13/6/2023

8:00 - 16:00

Ấp 3B TT Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A

14/6/2023

8:00 - 16:00

Ấp 3B TT Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A

 

Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Ngã Bảy

12/6/2023

8:00 - 17:00

Ấp Thạnh Lợi C, xã Tân Long

13/6/2023

8:00 - 17:00

Ấp Thạnh Lợi C, Phụng Sơn B, xã Tân Long

14/6/2023

8:00 - 17:00

Ấp Thạnh Lợi C, xã Tân Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Long Mỹ

14/6/2023

8:00 - 16:00

Phường Bình Thạnh, TX Long Mỹ

  

Ngày

Giờ

Điện lực Phụng Hiệp

12/6/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp Hưng Phú, TT Cây Dương; Một phần ấp Tám Ngàn, xã Tân Bình

13/6/2023

8:00 - 13:00

Một phần ấp Mỹ Hưng, xã Hiệp Hưng

13/6/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp Thạnh Mỹ B, xã Bình Thành

13/6/2023

13:00 - 16:00

Một phần ấp Mỹ Hưng, xã Hiệp Hưng

14/6/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp Mỹ Hưng; Ấp Hưng Thạnh, xã Hiệp Hưng