Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

15/8/2023

7:30 - 11:00

Ấp Vĩnh Hòa 1, xã Vĩnh Hòa Phú

16/8/2023

7:30 - 12:00

KP Minh Long, TT Minh Lương

16/8/2023

8:00 - 12:00

Một phần ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Hòa Hiệp

16/8/2023

10:00 - 12:00

Một phần ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Hòa Hiệp

16/8/2023

13:00 - 15:00

Một phần ấp Sua Đũa, xã Vĩnh Hòa Hiệp

16/8/2023

15:00 - 17:00

Một phần ấp Sua Đũa, xã Vĩnh Hòa Hiệp

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hà Tiên

15/8/2023

8:30 - 11:00

KV kênh K3 trái xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

14/8/2023

7:30 - 17:00

Một phần KP 4, 8 phường An Thới, TP Phú Quốc

14/8/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Cây Thông Trong, Bến Tràm, xã Cửa Dương

15/8/2023

7:30 - 10:00

Một phần ấp Suối Đá, ấp Suối Mây, xã Dương Tơ

15/8/2023

7:30 - 17:00

Một phần KP 4, 7 phường Dương Đông, TP Phú Quốc

16/8/2023

7:30 - 11:00

Một phần ấp Khu Tương, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc

16/8/2023

7:30 - 15:00

Một phần ấp Suối Cát, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc

16/8/2023

13:30 - 17:00

Một phần ấp Suối Cát, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thuận

14/8/2023

10:00 - 15:00

Một phần ấp Tân Phong, Hòa Thành, xã Vĩnh Bình Nam

16/8/2023

13:00 - 15:00

Ấp Tân Bình, xã Vĩnh Bình Bắc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Riềng

14/8/2023

8:00 - 10:00

Một phần kinh Sáu Thước, xã Vĩnh Thạnh

14/8/2023

8:00 - 12:00

Khu vực UBND xã Vĩnh Thạnh

14/8/2023

13:00 - 14:00

Một phần kinh KH5 Chùa Mới; Một phần kinh Trà Ke, xã Thạnh Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Quao

14/8/2023

8:00 - 10:00

Một phần xã Định Hòa, huyện Gò Quao

15/8/2023

7:30 - 17:00

Một phần xã Thới Quản, huyện Gò Quao

15/8/2023

8:00 - 14:00

Một phần xã Vĩnh Thắng, huyện Gò Quao

16/8/2023

8:00 - 17:00

Một phần xã Định An, huyện Gò Quao