Điện lực Rạch Giá

19/10/2020 (7h00-11h30): Một phần đường Nguyễn An Ninh, khu lấn biển

Điện lực Châu Thành

19/10/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp Thạnh Bình, Thạnh Hưng, xã Thạnh Lộc

20/10/2020 (8h00-9h30): NM Kicoimex

20/10/2020 (9h30-11h00): NM NĐ Thủy sản

20/10/2020 (13h00-14h30): NM Kisimex

20/10/2020 (14h30-17h00): NM Thủy sản Cà Mau 1&2

21/10/2020 (7h30-17h00): KP Minh Long, TT Minh Lương; Ấp Minh Long, Minh Hưng, Tân Hưng, xã Minh Hòa; Ấp Gò Đất, xã Bình An

22/10/2020 (7h30-15h00): Một phần ấp So Đũa, xã Vĩnh Hòa Hiệp

22/10/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Minh Phong, xã Bình An

23/10/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Mong Thọ A

Điện lực Hà Tiên

18/10/2020 (7h30-16h30): Một phần KP 2 Bình San, phường Pháo Đài, xã Tiên Hải, TP Hà Tiên

20/10/2020 (7h30-16h30): Huyện Giang Thành; Một phần xã Thuận Yên, TP Hà Tiên

20/10/2020 (8h00-11h00): Khu vực núi nhọn xã Thuận Yên; Doanh trại trung đoàn 20; DNTN Thạnh Thới, phường Tô Châu, TP Hà Tiên

20/10/2020 (13h30-16h30): Phường Tô Châu, TP Hà Tiên

20/10/2020 (14h00-16h00): Khu vực cầu Hà Giang, xã Thuận Yên, TP Hà Tiên

20/10/2020 (14h00-17h00): DNTN Kim Lan, Lê Duy Khánh, xã Thuận Yên;  NĐ Mỹ Đức, Trương Văn Tiến, phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên

21/10/2020 (8h00-11h00): KH Dương Minh Phương, xã Thuận Yên; KH Nguyễn Văn Trắng, Vàm Hàng, TP Hà Tiên; KH Kho bạc huyện Giang Thành

21/10/2020 (8h00-13h00): KV Vàm Hàng (dọc sông Giang Thành) Đông Hồ, TP Hà Tiên

21/10/2020 (14h00-17h00): TT Y tế huyện Giang Thành; KH Trương Thanh Toàn; KH Cấp nước huyện Giang Thành

22/10/2020 (8h00-11h00): KH Kim Hồng Yến, phường Pháo Đài, TP Hà Tiên

22/10/2020 (14h00-17h00): KH ACM phường Tô Châu, TP Hà Tiên

Điện lực An Minh

17/10/2020 (8h30-16h30): Một phần thị trấn thứ 11; Một phần xã Vân Khánh Đông; Một phần xã Vân Khánh, huyện An Minh

Điện lực Phú Quốc

17/10/2020 (9h00-12h30): Đường Phan Đình Phùng, KP 1 TT Dương Đông

19/10/2020 (8h00-9h30): Một phần KP 5 TT Dương Đông

19/10/2020 (8h00-11h00): Một phần KP 4 TT An Thới

19/10/2020 (9h30-11h30; 13h30-16h00): Một phần ấp Cây Thông ngoài, xã Cửa Dương

19/10/2020 (13h30-16h00): Một phần ấp Khu Tượng, xã Cửa Dương

20/10/2020 (8h00-9h30): Một phần KP 1 TT Dương Đông

20/10/2020 (8h00-9h30; 9h30-11h30; 15h00-17h00): Một phần ấp Suối Đá, xã Dương Tơ

20/10/2020 (8h00-10h00; 10h00-16h00): Một phần KP 4 TT An Thới

20/10/2020 (13h30-15h00): Một phần KP 7 TT Dương Đông

21/10/2020 (8h00-11h00): Một phần KP 9 TT Dương Đông

21/10/2020 (8h00-9h30; 10h00-11h30): Một phần ấp Suối Lớn, TT An Thới

21/10/2020 (13h30-16h00): Một phần KP 10 TT Dương đông

21/10/2020 (13h30-16h00): Một phần ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ

22/10/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương

23/10/2020 (8h00-9h30): Một phần KP 2 TT Dương Đông

23/10/2020 (13h30-15h00): Một phần KP 1 TT Dương Đông

Điện lực An Biên

17/10/2020 (8h00-17h00): Một phần xã Hưng Yên, Nam Yên, huyện An Biên

Điện lực Vĩnh Thuận

19/10/2020 (7h00-8h00; 17h00-18h00): Một phần ấp Hiệp Hòa, Bình Hòa, Đồng Tranh, xã Vĩnh Bình Bắc

19/10/2020 (7h00-18h00): Ấp Ba Đình, Nước Chảy, Tân Bình, xã Vĩnh Bình Bắc

19/10/2020 (7h00-18h00): Kinh Lò Rèn, xã Tân Thuận

19/10/2020 (7h30-8h30): KV 2000 kinh 2 xã Tân Thuận

19/10/2020 (8h30-9h30): Kinh Thủy Lợi, xã Vĩnh Thuận

19/10/2020 (9h30-10h30): Kinh Ba Hãng, xã Vĩnh Phong

19/10/2020 (13h30-14h30): Kinh Ngang, xã Vĩnh Phong

19/10/2020 (14h30-15h30; 15h30-16h30): Kinh Rạch Đình, xã Vĩnh Phong

20/10/2020 (7h00-18h00): Kinh 2 xã Tân Thuận

20/10/2020 (7h30-8h30): Kinh Phủ Nhật, xã Bình Minh

20/10/2020 (7h30-18h00): Ấp Cạnh Đền 1, Cạnh Đền 2, Cạnh Đền 3, Căn Cứ, Thị Mỹ, xã Vĩnh Phong

20/10/2020 (8h30-9h30): Ấp Hiệp Hòa, xã Vĩnh Bình Bắc

20/10/2020 (13h30-14h30): Một phần ấp Cái Tranh, xã Phong Đông

20/10/2020 (14h30-15h30): Kinh Ruột Xã, xã Vĩnh Phong

21/10/2020 (7h00-8h00; 17h00-18h00): Một phần ấp Hiệp Hòa, Bình Hòa, Đồng Tranh, xã Vĩnh Bình Bắc

21/10/2020 (7h00-18h00): Ấp Ba Đình, Nước Chảy, Tân Bình, xã Vĩnh Bình Bắc

21/10/2020 (7h00-18h00): Kinh 3, Đòn Dong, Thủy Lợi (từ đầu kinh đến 4000), xã Vĩnh Thuận

21/10/2020 (8h00-11h00): KV 4000 kinh Lò Rèn, xã Tân Thuận

21/10/2020 (8h30-11h00): Từ sân bóng Trần Ngọc đến chợ nổi đường Võ Văn Kiệt, TT Vĩnh Thuận

21/10/2020 (11h30-13h00): KV 7000 kinh Lò Rèn, xã Tân Thuận

21/10/2020 (14h00-17h00): Một phần ấp Cái Nhum, xã Phong Đông

22/10/2020 (7h00-18h00): Kinh 14 và đoạn 4000 kinh Thủy Lợi, xã Vĩnh Thuận

23/10/2020 (7h00-18h00): Kinh 13 xã Vĩnh Thuận

Điện lực Giồng Riềng

19/10/2020 (8h00-13h00): Trạm Đông Pháp, Nhánh rẽ Đông Pháp tuyến 474GR

19/10/2020 (8h00-17h00): Kinh Trảng Tranh, xã Hòa An

20/10/2020 (8h00-14h00): Xã Bàn Tân Định, xã Thạnh Hòa

21/10/2020 (7h30-15h00; 13h00-17h00): Xã Ngọc Thuận

22/10/2020 (7h00-17h00): Xã Long Thạnh

22/10/2020 (8h00-12h00): Xã Hòa An

23/10/2020 (7h00-15h00): Xã Ngọc Thành

23/10/2020 (13h00-17h00): Xã Ngọc Thuận

Điện lực Gò Quao

20/10/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao

20/10/2020 (7h30-9h00): Toàn xã Thới Quản, huyện Gò Quao; Một phần xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng

20/10/2020 (13h30-16h30): Một phần xã Thới Quản, huyện Gò Quao 

21/10/2020 (7h30-17h00): Toàn xã Vĩnh Phước A, huyện Gò Quao

22/10/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao

Điện lực Kiên Lương

20/10/2020 (7h30-17h00): Một phần KP Cư Xá, TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương

21/10/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Cống Tre, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương

22/10/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Sông Chinh, xã Bình Trị, huyện Kiên Lương

23/10/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Tân Điền, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương; Một phần ấp Tà Êm, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành

Điện lực U Minh Thượng

17/10/2020 (7h30-17h00): Xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng