Điện lực Châu Thành

20/7/2021 (7:30 - 11:30): Ấp Minh Phong, xã Bình An

20/7/2021 (7:30 - 16:30): Ấp So Đũa, Hòa Thuận, xã Vĩnh Hòa Hiệp

20/7/2021 (8:00 - 16:30): Ấp Minh Phong, xã Bình An

20/7/2021 (12:30 - 17:00): Ấp Minh Phong, xã Bình An

21/7/2021 (7:30 - 11:30): Ấp Thạnh Bình, xã Thạnh Lộc

21/7/2021 (12:30 - 17:00): Ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Hòa Hiệp

26/7/2021 (7:30 - 11:00): Ấp Minh Tân, xã Giục Tượng

26/7/2021 (8:30 - 14:00): Một phần KP Minh Long, TT Minh Lương

26/7/2021 (8:30 - 14:00): Một phần ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Hòa Phú

Điện lực Hòn Đất

22/7/2021 (8:00 - 10:00): Trường THPT xã Mỹ Hiệp Sơn

22/7/2021 (13:00 - 15:00): Văn phòng KTĐ Quân khu 9

22/7/2021 (15:00 - 16:30): Công ty TNHH MTV Ngọc Quý Kiên Giang

Điện lực An Biên

22/7/2021 (7:30 - 17:00): Xã Tây Yên, Tây Yên A, huyện An Biên

Điện lực Kiên Lương

21/7/2021 (10:00 - 13:00): Một phần ấp Sông Chinh, xã Bình Trị, huyện Kiên Lương

21/7/2021 (13:00 - 15:00): Một phần ấp Sông Chinh, xã Bình Trị, huyện Kiên Lương

21/7/2021 (15:00 - 17:00): Một phần ấp Lung Lớn, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương

22/7/2021 (10:00 - 13:00): Một phần ấp Hòa Điền, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương

22/7/2021 (13:00 - 15:00): Một phần ấp Núi Trầu, ấp Hòa Điền, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương

23/7/2021 (7:30 - 10:00): Một phần KP Ba Hòn, TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương

23/7/2021 (13:00 - 14:00): Một phần KP Kiên Tân, TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương

23/7/2021 (14:00 - 17:00): Một phần KP Kiên Tân (khu thu nhập thấp), TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương

26/7/2021 (7:30 - 10:00): Một phần ấp Hòn Chông, xã Bình An, huyện Kiên Lương

26/7/2021 (10:00 - 13:00): Một phần ấp Hòn Chông (khu chợ Bình An), xã Bình An, huyện Kiên Lương

26/7/2021 (13:00 - 14:00): Một phần ấp Hòn Chông (KDC Tập thể xi măng), xã Bình An, huyện Kiên Lương

26/7/2021 (14:00 - 15:30): Một phần ấp Hòn Chông, xã Bình An, huyện Kiên Lương

26/7/2021 (15:30 - 17:00): Một phần ấp Bãi Giếng, xã Bình An, huyện Kiên Lương