Điện lực Châu Thành

27/7/2021

7:30 - 13:30

 Ấp Phước Ninh, xã Mong Thọ B

27/7/2021

13:00 - 16:00

 Một phần ấp Hòa Thọ, xã Mong Thọ

28/7/2021

7:30 - 11:00

 Ấp Hòa Thọ, xã Mong Thọ

28/7/2021

13:00 - 17:00

 Ấp Hòa Thọ, xã Mong Thọ

29/7/2021

7:30 - 11:00

 Kinh 5 Ranh, xã Mong Thọ A

29/7/2021

13:00 - 17:00

 Ấp Hòa Thuận, xã Mong Thọ A

2/8/2021

7:30 - 11:30

 Một phần KP Minh Lạc, TT Minh Lương

2/8/2021

13:30 - 17:00

 Một phần ấp Phước Tân, xã Giục Tượng

Điện lực Kiên Lương

27/7/2021

13:00 - 15:00

 Một phần ấp Sông Chinh, xã Bình Trị, huyện Kiên Lương

27/7/2021

15:00 - 17:00

 Một phần ấp Lung Lớn, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương

29/7/2021

7:30 - 10:00

 Một phần ấp Cống Tre, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương

29/7/2021

13:00 - 15:00

 Một phần ấp Sông Chinh, xã Bình Trị, huyện Kiên Lương

29/7/2021

10:00 - 13:00

 Một phần ấp Cống Tre, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương

30/7/2021

7:30 - 10:00

 Một phần ấp Rạch Đùng, xã Bình Trị, huyện Kiên Lương

30/7/2021

10:00 - 13:00

 Một phần ấp Rạch Đùng, xã Bình Trị, huyện Kiên Lương