Điện lực Rạch Giá

29/6/2021 (7:00 - 17:00): Kênh Vẩy Ốc; Một phần kênh Hè Thu, phường Vĩnh Thông

30/6/2021 (7:00 - 17:00): Một phần kênh Giày Heo. Một phần phường Vĩnh Thông

1/7/2021 (7:00 - 17:00): Một phần kênh Bệ Xá Chín

2/7/2021 (7:00 - 17:00): Một phần kênh RG - Tân Hội. KV kênh Sáu xã Phi Thông

Điện lực Châu Thành

29/6/2021 (7:30 - 16:00): Ấp So Đũa, xã Vĩnh Hòa Hiệp

30/6/2021 (7:30 - 11:00): Ấp Hòa Hưng, xã Minh Hòa

30/6/2021 (13:00 - 17:00): Ấp Hòa Hưng, xã Minh Hòa

1/7/2021 (7:30 - 11:00): Ấp Hòa Hưng, xã Minh Hòa

1/7/2021 (13:00 - 17:00): Ấp Hòa Hưng, xã Minh Hòa

2/7/2021 (7:30 - 11:00): Ấp Hòa Hưng, xã Minh Hòa

2/7/2021 (11:00 - 17:00): Ấp Hòa Hưng, xã Minh Hòa

5/7/2021 (7:30 - 11:00): Công ty CP Tân Phú

Điện lực Tân Hiệp

30/6/2021 (8:00 - 16:00): Ấp Tân Hòa A, ấp Tân Hòa B, một phần ấp Bình Thành, một phần ấp Đông Thành, một phần ấp Đông Thọ, một phần ấp Đông Thọ A

1/7/2021 (8:00 - 16:00): Một phần khu phố Đông An, một phần ấp Bình Thành, một phần ấp Tân Quới, một phần ấp Chí Thành, một phần ấp Tân An

Điện lực Hà Tiên

2/7/2021 (8:00 - 12:00): Kênh Nông trường, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành

Điện lực Hòn Đất

29/6/2021 (9:00 - 10:30): Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An Kiên Giang

29/6/2021 (13:00 - 14:30): DNTN Tuấn Linh

Điện lực Phú Quốc

29/6/2021 (8:00 - 17:00): Một phần xã Hàm Ninh

30/6/2021 (8:00 - 11:30): KP 6, 9 10 phường Dương Đông. Một phần KP 5 phường Dương Đông. Xã Cửa Cạn. Xã Gành Dầu. Một phần xã Cửa Dương, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc

30/6/2021 (11:00 - 17:00): Xã Gành Dầu. Một phần xã Cửa Cạn, TP Phú Quốc

1/7/2021 (7:30 - 17:00): Một phần xã Gành Dầu. Một phần xã Cửa Cạn. Một phần xã Cửa Dương. Một phần xã Dương Tơ. Một phần phường Dương Đông, TP Phú Quốc

1/7/2021 (13:30 - 17:00): Một phần ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc

2/7/2021 (9:30 - 11:00): Một phần KP 5 phường Dương Đông, TP Phú Quốc

2/7/2021 (13:30 - 15:00): Một phần KP 5, một phần KP 8 phường Dương Đông, TP Phú Quốc

Điện lực Vĩnh Thuận

29/6/2021 (9:00 - 10:00): Kinh Đòn Dong, xã Vĩnh Thuận

30/6/2021 (8:00 - 17:00): Một phần ấp Bời Lời A, xã Vĩnh Bình Nam. Ấp Bời Lời B, xã Bình Minh

1/7/2021 (9:00 - 12:00): Một phần ấp Bình Thành, xã Vĩnh Bình Nam.

1/7/2021 (13:00 - 16:00): Một phần ấp Bình Thành, xã Vĩnh Bình Nam

2/7/2021 (9:00 - 10:00): Kinh Phủ Nhật, xã Bình Minh

Điện lực Giồng Riềng

29/6/2021 (8:00 - 11:00): Kinh Năm Tỷ, xã Ngọc Thuận

29/6/2021 (8:00 - 13:00): Kinh Cái Đuốc Nhỏ thuộc xã Ngọc Hòa, Ngọc Chúc và dọc Sông Cái bé thuộc xã Hòa Thuận

30/6/2021 (8:00 - 17:00): KV ngã 4 Ông Dèo, xã Hòa Thuận

1/7/2021 (8:00 - 11:00): Một phần kinh Cái Bé Trái, xã Long Thạnh

1/7/2021 (8:00 - 13:00): Xã Hòa An. Một phần xã Hòa Hưng, xã Ngọc Hòa

1/7/2021 (12:00 - 14:00): Một phần kinh Cái Bé Trái, xã Long Thạnh

1/7/2021 (14:00 - 17:00): Một phần kinh Cái Bé Trái, xã Long Thạnh

2/7/2021 (8:00 - 15:00): Khu chợ nông sản, Bệnh viện huyện Giồng Riềng, KDC Thị trấn

Điện lực Gò Quao

30/6/2021 (7:30 - 13:00): Toàn xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc. Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, xã Định An, huyện Gò Quao

Điện lực Kiên Lương

29/6/2021 (7:30 - 10:00): Một phần KP Tám Thước, TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương

29/6/2021 (7:30 - 18:00): Ấp Kinh 9, xã Kiên Bình; Ấp Tân Điền, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương. Một phần ấp Đồng Cơ, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành

29/6/2021 (10:00 - 14:00): Một phần KP Lò Bom, TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương

29/6/2021 (14:00 - 17:00): Một phần KP Ngã Ba, TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương

30/6/2021 (7:30 - 10:00): Một phần KP Cư Xá, TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương

30/6/2021 (10:00 - 14:00): Một phần KP Cư Xá, TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương

30/6/2021 (14:00 - 17:00): Một phần KP Cư Xá, TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương

1/7/2021 (7:30 - 10:00): Một phần KP Ba Hòn (phía Nam Ba Hòn), TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương

1/7/2021 (7:30 - 17:30): Một phần ấp Ngã Tư, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương

1/7/2021 (10:00 - 14:00): Một phần KP Ba Hòn (phía Nam Ba Hòn), TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương

1/7/2021 (14:00 - 17:00): Một phần KP Ba Hòn (phía Nam Ba Hòn), TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương

2/7/2021 (7:30 - 9:00): Một phần Lung Lớn, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương

2/7/2021 (9:00 - 11:00): Một phần Lung Lớn, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương

2/7/2021 (13:00 - 15:00): Một phần Lung Lớn, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương

2/7/2021 (15:00 - 17:00): Một phần Lung Lớn, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương

5/7/2021 (7:30 - 11:00): Một phần ấp Rạch Đùng, xã Bình Trị

5/7/2021 (13:30 - 17:00): Một phần ấp Rạch Đùng, xã Bình Trị