Ngày

Giờ

Điện lực Thủ Thừa

7/9/2023

7:00 - 16:30

Một phần xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Hòa

8/9/2023

8:00 - 11:00

Một phần TT Đức Hòa

8/9/2023

8:00 - 13:00

Một phần xã Đức Hòa Hạ

8/9/2023

8:00 - 16:00

Một phần xã Đức Hòa Hạ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mộc Hóa

7/9/2023

7:30 - 10:30

Một phần ấp Bình Đông, xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa

7/9/2023

8:00 - 16:30

Một phần KP 1 phường 1, TX Kiến Tường

7/9/2023

10:30 - 14:00

Một phần ấp Bình Đông, xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa

7/9/2023

14:00 - 16:30

Một phần ấp Bình Đông, xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa

8/9/2023

7:30 - 11:30

Một phần ấp Bình Đông, xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa

8/9/2023

8:00 - 16:30

Một phần KP 5 phường 1, TX Kiến Tường

8/9/2023

13:00 - 16:30

Một phần ấp Bình Đông, xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Lức

7/9/2023

8:30 - 14:30

Một phần KP 6, KP 8 thị trấn Bến Lức

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Đước

7/9/2023

9:00 - 11:30

Một phần ấp 1 xã Long Định

7/9/2023

14:00 - 16:00

Một phần ấp 2 xã Long Cang

8/9/2023

9:00 - 11:30

Một phần ấp 1 xã Phước Đông

8/9/2023

14:00 - 16:30

Một phần ấp 1, 2 xã Phước Tuy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Trụ

8/9/2023

7:30 - 8:00

Một phần KP Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ

8/9/2023

8:15 - 9:15

Một phần KP Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ

8/9/2023

9:30 - 10:00

Một phần KP Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ

8/9/2023

10:15 - 11:15

Một phần KP Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ

8/9/2023

13:00 - 13:30

Một phần KP Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ

8/9/2023

13:45 - 14:15

Một phần ấp Bình Lợi, xã Đức Tân

8/9/2023

14:30 - 15:00

Một phần ấp Bình Hòa, xã Đức Tân

8/9/2023

15:15 - 15:45

Một phần ấp Bình Hòa, xã Đức Tân

8/9/2023

16:00 - 16:30

Một phần ấp Bình Hòa, xã Đức Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Huệ

7/9/2023

7:30 - 16:30

Một phần ấp 2 xã Bình Thành

8/9/2023

13:00 - 14:30

Một phần ấp 2, 4 xã Mỹ Thạnh Bắc

8/9/2023

15:00 - 16:30

Một phần KP 3 TT Đông Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Hưng

7/9/2023

8:00 - 16:00

Một phần KP Bàu Sậy, thị trấn Vĩnh Hưng

8/9/2023

8:00 - 16:00

Một phần KP 3, Măng Đa, thị trấn Vĩnh Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hưng

8/9/2023

8:00 - 9:00

Một phần ấp 2, một phần ấp 5 xã Vĩnh Châu B

8/9/2023

9:20 - 10:20

Một phần ấp 2, một phần ấp 5 xã Vĩnh Châu B

8/9/2023

10:30 - 11:30

Một phần ấp 2 xã Vĩnh Châu B

8/9/2023

13:30 - 14:30

Một phần ấp 2 xã Vĩnh Châu B

8/9/2023

14:50 - 15:50

Một phần ấp 2 xã Vĩnh Châu B