Điện lực Đức Hòa

20/7/2021

8:00 - 12:00

 Một phần xã Hiệp Hòa

20/7/2021

13:00 - 16:30

 Một phần xã Hiệp Hòa. Một phần xã Đức Hòa Thượng

21/7/2021

7:00 - 12:00

 Một phần xã Lộc Giang

21/7/2021

13:00 - 16:30

 Một phần xã Lộc Giang

22/7/2021

8:00 - 12:00

 Một phần xã Mỹ Hạnh Nam

22/7/2021

13:00 - 16:30

 Một phần xã Hòa Khánh Nam

23/7/2021

8:00 - 16:00

 Một phần TT Hiệp Hòa

Điện lực Cần Giuộc

20/7/2021

8:00 - 11:30

 Một phần xã Long Thượng

20/7/2021

8:00 - 15:00

 Một phần ấp Long Giêng, xã Phước Hậu

20/7/2021

13:00 - 16:30

 Một phần xã Phước Hậu

22/7/2021

8:00 - 11:30

 Một phần xã Long Thượng

22/7/2021

13:00 - 16:30

 Một phần xã Thuận Thành

23/7/2021

8:00 - 11:30

 Một phần xã Long Thượng

23/7/2021

8:00 - 16:30

 Một phần xã Long Thượng

Điện lực Mộc Hóa

20/7/2021

8:00 - 11:30

 Một phần ấp 1, xã Bình Hòa Đông. Một phần ấp Gò Dồ Nhỏ, xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa

21/7/2021

7:30 - 11:30

 Một phần ấp Gò Dồ, xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa

21/7/2021

13:00 - 16:00

 Một phần ấp Gò Dồ, xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa

23/7/2021

7:30 - 11:30

 Một phần khu phố 3, thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa

23/7/2021

13:00 - 16:30

 Một phần khu phố 2, thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa

Điện lực Tân Thạnh

20/7/2021

8:00 - 12:30

 Ấp Kinh Tè, xã Tân Ninh

20/7/2021

13:00 - 16:30

 Kinh 6000, xã Tân Ninh

21/7/2021

8:00 - 16:30

 Ấp Kinh Giữa, xã Nhơn Ninh. Ấp 4, 6 xã Tân Ninh

22/7/2021

8:00 - 16:30

 Ấp Kinh Bích, xã Tân Ninh

23/7/2021

8:00 - 16:30

 Cụm dân cư ấp Tân Long và ấp Kinh Tây, xã Nhơn Ninh

24/7/2021

8:00 - 12:30

 Kinh Đòn Dong, xã Tân Ninh

24/7/2021

13:00 - 16:30

 Kinh Tè nối dài, xã Nhơn Ninh, xã Tân Ninh

Điện lực Tân Trụ

21/7/2021

8:00 - 11:30

 Một phần ấp 3 xã Tân Phước Tây

21/7/2021

13:00 - 16:30

 Một phần ấp 3 xã Tân Phước Tây

Điện lực Đức Huệ

20/7/2021

7:30 - 9:00

 Công ty Trường Long

20/7/2021

9:30 - 11:00

 HGĐ Trương Văn Thiệt

21/7/2021

8:00 - 11:00

 Một phần ấp 6 xã Mỹ Bình

21/7/2021

13:00 - 15:00

 Một phần ấp 2 xã Bình Hòa Hưng

22/7/2021

8:00 - 9:30

 Một phần ấp 4 xã Mỹ Quý Tây; ấp 6 xã Mỹ Quý Đông

Điện lực Vĩnh Hưng

21/7/2021

8:30 - 11:00

 Một phần ấp Trung Trực, xã Thái Bình Trung

21/7/2021

13:00 - 15:30

 Một phần ấp Trung Trực, xã Thái Bình Trung

24/7/2021

7:30 - 16:00

 Một phần thị trấn Vĩnh Hưng

24/7/2021

8:30 - 9:30

 Một phần thị trấn Vĩnh Hưng

Điện lực Tân Hưng

20/7/2021

8:30 - 9:30

 Một phần ấp 2 xã Thạnh Hưng

21/7/2021

8:00 - 12:00

 Một phần ấp 4 xã Vĩnh Bửu

Điện lực Châu Thành

20/7/2021

8:00 - 12:00

 Một phần ấp Bào Dài, xã Thanh Phú Long

20/7/2021

13:00 - 16:30

 Một phần ấp Bào Dài, xã Thanh Phú Long

24/7/2021

8:00 - 16:30

 Một phần xã An Lục Long