Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Xuyên

8/5/2023

7:30 - 9:30

Một phần ấp Nhơn Hòa, xã Gia Hòa 2

8/5/2023

7:30 - 10:00

Một phần ấp Dương Kiển, Hòa Phủ, xã Hòa Tú 2

8/5/2023

8:00 - 11:30

Một phần ấp Phú Giao, Thạnh Bình, xã Thạnh Quới

8/5/2023

8:00 - 12:00

Một phần ấp Sông Cái 2, xã Tham Đôn

8/5/2023

9:30 - 12:30

Một phần ấp Nhơn Hòa, xã Gia Hòa 2

8/5/2023

10:00 - 12:00

Một phần ấp Hòa Bạch, Hòa Hưng, xã Hòa Tú 2

8/5/2023

12:00 - 15:30

Một phần ấp Tam Hòa, xã Gia Hòa 1

8/5/2023

12:30 - 15:00

Một phần ấp Nhơn Hòa, xã Gia Hòa 2

8/5/2023

13:00 - 15:00

Một phần ấp Hòa Bạch, Hòa Hưng, xã Hòa Tú 2

8/5/2023

13:00 - 17:00

Một phần ấp Sông Cái 2, xã Tham Đôn

8/5/2023

15:00 - 17:00

Một phần ấp Hòa Bạch, Hòa Hưng, xã Hòa Tú 2

8/5/2023

15:00 - 17:30

Một phần ấp Nhơn Hòa, xã Gia Hòa 2

9/5/2023

7:30 - 17:30

Một phần ấp Sóc Bưng, Phú Thành, Phú Hòa, Phú A, Phú B, xã Thạnh Phú; một phần ấp Ngọn, Hòa Khanh, xã Thạnh Quới

9/5/2023

8:00 - 12:00

Một phần ấp Vũng Đùng, xã Tham Đôn

9/5/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Quới

9/5/2023

13:00 - 16:30

Một phần ấp Vũng Đùng, xã Tham Đôn

10/5/2023

7:30 - 10:00

Một phần ấp Hữu Cận, xã Hòa Tú 2

10/5/2023

7:30 - 17:30

Một phần ấp Thạnh An, xã Thạnh Quới

10/5/2023

8:00 - 15:30

Một phần ấp Tâm Lộc, Tâm Thọ, xã Đại Tâm

10/5/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp Phú Giao, xã Thạnh Quới

10/5/2023

10:00 - 12:00

Một phần ấp Hữu Cận, xã Hòa Tú 2

10/5/2023

13:00 - 15:00

Một phần ấp Hòa Trung, xã Hòa Tú 2

10/5/2023

15:00 - 17:00

Một phần ấp Lương Văn Huỳnh, Nguyễn Văn Mận, xã Ngọc Tố

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tú

8/5/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp Phương Thạnh 2, xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cù Lao Dung         

8/5/2023

7:30 - 16:00

Một phần ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung

8/5/2023

8:00 - 14:30

Một phần ấp Võ Thành Văn, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung

8/5/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp An Thường, xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung

9/5/2023

7:30 - 16:00

Một phần ấp An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

9/5/2023

8:00 - 12:00

Một phần ấp Đền Thờ, xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung

10/5/2023

7:30 - 16:00

Ấp An Bình, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

10/5/2023

8:00 - 10:30

Một phần ấp Nguyễn Tăng, xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung

10/5/2023

8:00 - 12:00

Ấp An Bình, An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

10/5/2023

8:00 - 13:00

Một phần ấp Nguyễn Tăng, xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

10/5/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Hưng, xã Vĩnh Hiệp, TX Vĩnh Châu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Trị

8/5/2023

8:00 - 11:30

Một phần ấp Thạnh Điền, ấp Bào Lớn, TT Phú Lộc

8/5/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp Trung Nhất, xã Lâm Tân

9/5/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp Kinh Ngay 1, ấp Giồng Chùa, TT Hưng Lợi

  

Ngày

Giờ

Điện lực Long Phú

8/5/2023

8:00 - 10:00

Một phần ấp Trường Thành A, Trường Thành B, Trường Lộc, Trường Bình, xã Trường Khánh; Một phần ấp Bờ Kinh, ấp Phố, ấp Ngọn, xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú

8/5/2023

10:00 - 16:00

Một phần ấp Trường Bình, xã Trường Khánh, huyện Long Phú

8/5/2023

14:00 - 17:30

Một phần ấp Trường Bình, xã Trường Khánh, huyện Long Phú

10/5/2023

8:00 - 15:00

Một phần ấp Trường Lộc, xã Trường Khánh

10/5/2023

8:00 - 17:30

Một phần ấp Cái Xe, xã Tân Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ngã Năm

8/5/2023

7:30 - 10:30

Một phần ấp 18 xã Tân Long

8/5/2023

7:30 - 12:00

Một phần khóm 3 phường 2

8/5/2023

7:30 - 13:30

Một phần ấp 18 xã Tân Long

9/5/2023

7:30 - 15:00

Một phần ấp Vĩnh Đồng, xã Vĩnh Quới