Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Sóc Trăng

24/5/2023

7:30 - 17:00

Kinh 30/4 (từ giáp nhà 179 đến giáp nhà 211 khóm 6 phường 6)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Xuyên

23/5/2023

8:00 - 11:00

Một phần ấp Hòa Nhờ A, Hòa Nhờ B, Dương Kiển, Hòa Bạch, Hòa Hưng, xã Hòa Tú 2

23/5/2023

8:00 - 14:30

Một phần ấp Thạnh Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên

23/5/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp Hòa Lý, xã Ngọc Tố

24/5/2023

7:30 - 11:30

Một phần ấp Huỳnh Phẩm, xã Thạnh Quới

24/5/2023

8:00 - 10:00

Trạm chuyên dùng khách hàng Châu Hoàng Dũng

24/5/2023

10:00 - 12:00

Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Hoàng Những

24/5/2023

10:00 - 17:30

Một phần ấp Huỳnh Phẩm, xã Thạnh Quới

24/5/2023

13:00 - 15:00

Trạm chuyên dùng khách hàng Lê Văn Hùng

24/5/2023

15:00 - 17:00

Trạm chuyên dùng khách hàng Phan Văn Đại

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tú

23/5/2023

7:30 - 12:00

Ấp Phương Bình 2, xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cù Lao Dung

23/5/2023

8:00 - 13:00

Một phần ấp An Phú, xã An Thạnh Tây

24/5/2023

8:00 - 12:00

Một phần ấp An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

24/5/2023

11:30 - 17:00

Một phần ấp An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

24/5/2023

8:00 - 14:00

Một phần khóm Giồng Me, phường 2; Một phần ấp No Tôm, xã Hòa Đông, TX Vĩnh Châu

24/5/2023

8:00 - 16:00

Một phần khóm Đai Trị, khóm Xẻo Me, khóm Tân Quy, phường Vĩnh Phước, TX Vĩnh Châu

24/5/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Hòa Giang, Thạch Sao, Nguyễn Út, xã Hòa Đông, TX Vĩnh Châu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Trị

23/5/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp 15 xã Vĩnh Lợi

24/5/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp 3, ấp Phú Tân, thị trấn Phú Lộc; Xã Tuân Tức (ngoại trừ một phần ấp Tân Định)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kế Sách

22/5/2023

7:30 - 16:30

Xã Xuân Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Phú

23/5/2023

7:30 - 16:00

Một phần ấp 3 xã Châu Khánh, huyện Long Phú

23/5/2023

8:00 - 16:00

Ấp 4 TT Long Phú, huyện Long Phú

24/5/2023

7:30 - 16:00

Một phần ấp Sóc Mới, xã Long Phú, huyện Long Phú

24/5/2023

8:00 - 16:00

Ấp Trường Thành B, xã Trường Khánh; Một phần ấp 2, ấp 4 xã Châu Khánh, huyện Long Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ngã Năm

23/5/2023

7:30 - 15:00

Một phần ấp Tân Bình, ấp Mỹ Hương, xã Long Bình, TX Ngã Năm

24/5/2023

7:30 - 14:00

Một phần khóm 1, khóm 2, khóm Tân Thạnh, khóm Tân Thành A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trần Đề

23/5/2023

8:00 - 12:00

Ấp Chắc Tưng, xã Tài Văn, huyện Trần Đề

23/5/2023

13:00 - 17:00

Ấp Thạnh Lợi, TT Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên

24/5/2023

8:00 - 12:00

Ấp Tiếp Nhựt, xã Viên An, huyện Trần Đề

24/5/2023

13:00 - 17:00

Ấp An Hòa 1, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề