Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Xuyên

29/5/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp Sóc Bưng, Phú Thành, xã Thạnh Phú; Một phần ấp Hòa Khanh, ấp Ngọn, xã Thạnh Quới

31/5/2023

8:00 - 14:30

Một phần ấp Khu 1, Khu 2, Khu 3, Khu 4, Sóc Bưng, xã Thạnh Phú

  

Ngày

Giờ

Điện lực Cù Lao Dung

29/5/2023

7:30 - 10:00

Một phần ấp An Bình, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

29/5/2023

8:00 - 11:00

Một phần ấp An Phú, xã An Thạnh Tây

29/5/2023

9:00 - 12:00

Một phần ấp An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

29/5/2023

10:30 - 15:30

Một phần ấp An Phú, xã An Thạnh Tây

29/5/2023

12:30 - 17:00

Một phần ấp An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

30/5/2023

8:00 - 13:30

Một phần ấp Phước Hòa A, TT Cù Lao Dung

30/5/2023

8:00 - 14:30

Một phần ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung

31/5/2023

8:00 - 13:30

Một phần ấp Chợ, TT Cù Lao Dung

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

29/5/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Hòa Giang, Thạch Sao, Nguyễn Út, xã Hòa Đông

30/5/2023

8:00 - 14:00

Một phần phường 2, một phần xã Lạc Hòa, TX Vĩnh Châu

30/5/2023

8:00 - 17:00

Một phần khóm Huỳnh Thu, Nguyễn Út, phường Khánh Hòa

31/5/2023

9:00 - 12:00

Một phần xã Hòa Đông, TX Vĩnh Châu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Trị

29/5/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp 3 TT Phú Lộc

29/5/2023

12:00 - 17:30

Một phần ấp 23 xã Vĩnh Thành

30/5/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp Bào Cát, TT Hưng Lợi; ấp Quang Vinh, xã Châu Hưng

31/5/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp Tà Điếp C2, xã Thạnh Trị

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kế Sách

29/5/2023

8:00 - 16:30

Ấp An Khương, An Ninh 1, TT Kế Sách; ấp Bưng Túc, xã Kế Thành; ấp An Nhơn, An Hòa, một phần ấp Đại An, xã Thới An Hội; Ấp An Tấn, An Công, xã An Lạc Tây

31/5/2023

7:30 - 16:30

Ấp 10 xã Trinh Phú; Một phần ấp Ninh Thới, xã Thới An Hội

31/5/2023

8:00 - 16:30

Ấp 3, một phần ấp An Nghiệp, Phú Tây, xã An Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Phú

29/5/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp Cái Quanh, Cái Đường, Tân Hội, Cái Xe, xã Tân Thạnh; Ấp 4 xã Châu Khánh; Ấp Sóc Mới, Bưng Thum, Bưng Tròn, xã Long Phú; Ấp 4 TT Long Phú; Toàn xã Tân Hưng, huyện Long Phú

31/5/2023

7:30 - 15:30

Ấp Phụng Sơn, xã Song Phụng, huyện Long Phú

31/5/2023

8:00 - 15:30

Ấp Ngãi Hội 1, TT Đại Ngãi, huyện Long Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ngã Năm

29/5/2023

7:30 - 13:00

Ấp Vĩnh Đồng, xã Vĩnh Quới

30/5/2023

7:30 - 11:30

Một phần khóm Vĩnh Mỹ, phường 3

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

29/5/2023

8:00 - 15:00

Ấp Trà Canh, xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành

30/5/2023

8:00 - 12:00

Ấp Kinh Mới, xã An Ninh, huyện Châu Thành

30/5/2023

13:00 - 17:00

Ấp Hòa Quới, xã An Ninh, huyện Châu Thành

31/5/2023

7:30 - 16:30

Ấp An Trạch, Phước Thuận, xã An Hiệp, Phú Tân, huyện Châu Thành

31/5/2023

8:00 - 14:00

Ấp Mỹ Tân, xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trần Đề

30/5/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề

31/5/2023

7:00 - 17:30

Một phần ấp Giồng Giữa, TT Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề