Điện lực Kế Sách

3/8/2021

8:00 - 16:30

 Một phần ấp 7, ấp 8 xã Ba Trinh

Điện lực Long Phú

3/8/2021

8:00 - 16:00

 Ấp Chùa Ông, xã Hậu Thạnh

Điện lực Ngã Năm

3/8/2021

7:30 - 10:30

 Một khách hàng khóm 4 phường 1

3/8/2021

7:30 - 13:30

 Một phần ấp 18 xã Tân Long

3/8/2021

13:00 - 16:00

 Một khách hàng khóm 4 phường 1

9/8/2021

7:30 - 12:00

 Một phần khóm Tân Thành, Tân Thành A, phường 2