Điện lực thành phố Sóc Trăng

8/7/2021 (7:30 - 16:00): Đường Huỳnh Phan Hộ (từ giáp nhà số 125 đến giáp đường Trần Quốc Toản)

Điện lực Mỹ Xuyên

7/7/2021 (8:00 - 16:30): Một phần các ấp Long Hòa, Tam Hòa, xã Gia Hòa 1

8/7/2021 (7:30 - 12:00): Một phần ấp Trà Bết, xã Tham Đôn

8/7/2021 (8:00 - 16:30): Một phần ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Quới.

8/7/2021 (13:00 - 17:00): Một phần các ấp Cần Giờ 1, Cần Giờ 2, xã Tham Đôn

9/7/2021 (7:30 - 12:00): Một phần ấp Bưng Chụm, xã Tham Đôn

9/7/2021 (8:00 - 12:30): Một phần ấp Huỳnh Phẩm, xã Thạnh Quới

9/7/2021 (13:30 - 17:30): Một phần các ấp Đay Sô, Hòa Khanh, xã Thạnh Quới

10/7/2021 (7:00 - 7:30; 10:00 - 10:30): Một phần ấp Phú Hưng, xã Thạnh Phú

10/7/2021 (8:00 - 10:30): Một phần các ấp Đại Ân, Đại Nghĩa Thắng, xã Đại Tâm. Một phần ấp Cần Đước, Rạch Sên, Phú Hưng, Khu 2, Khu 3, xã Thạnh Phú

12/7/2021 (7:30 - 11:00): Một phần ấp Đại Nghĩa Thắng, xã Đại Tâm.

12/7/2021 (8:00 - 16:30): Một phần ấp Sóc Bưng, xã Thạnh Phú.

12/7/2021 (11:00 - 17:00): Một phần ấp Đại Nghĩa Thắng, xã Đại Tâm.

Điện lực Mỹ Tú

9/7/2021 (8:00 - 12:00): Một phần Mỹ Hòa, Mỹ Thạnh, xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú

9/7/2021 (13:00 - 17:00): Ấp Mỹ Bình, Mỹ Ninh, Mỹ Thạnh, xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú

12/7/2021 (8:00 - 16:30): Một phần ấp Bưng Cóc; các ấp Đai Úi, Bắc Dần, Tá Biên, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú

Điện lực Cù Lao Dung

7/7/2021 (8:00 - 14:30): Một phần ấp Sơn Tol, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung

8/7/2021 (8:00 - 14:30): Một phần ấp Võ Thành Văn, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung

8/7/2021 (8:00 - 16:30): Một phần ấp An Trung, xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung

12/7/2021 (8:00 - 11:30): Một phần ấp An Trung, xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung

12/7/2021 (8:00 - 14:30): Một phần ấp Bình Danh, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

7/7/2021 (7:00 - 11:30): Một phần xã Vĩnh Hải, TX Vĩnh Châu

7/7/2021 (12:00 - 17:00): Một phần xã Vĩnh Hải, TX Vĩnh Châu

8/7/2021 (7:00 - 11:30): Một phần phường 2, một phần xã Vĩnh Hải, TX Vĩnh Châu

8/7/2021 (12:00 - 17:00): Một phần phường 2, TX Vĩnh Châu

9/7/2021 (7:00 - 11:30): Một phần phường 2, TX Vĩnh Châu

9/7/2021 (8:00 - 16:00): Một phần xã Vĩnh Tân, TX Vĩnh Châu

9/7/2021 (8:00 - 16:30): Một phần xã Vĩnh Hải, xã Hòa Đông, TX Vĩnh Châu

9/7/2021 (12:00 - 17:00): Một phần phường 2, TX Vĩnh Châu

11/7/2021 (7:00 - 17:00): Một phần xã Hòa Đông, TX Vĩnh Châu

12/7/2021 (7:00 - 17:00): Một phần xã Hòa Đông, TX Vĩnh Châu

12/7/2021 (8:00 - 14:00): Một phần xã Hòa Đông, TX Vĩnh Châu

12/7/2021 (8:00 - 16:00): Một phần xã Hòa Đông; Một phần xã Vĩnh Hải, TX Vĩnh Châu

Điện lực Thạnh Trị

8/7/2021 (8:00 - 16:30): Một phần ấp Công Điền, thị trấn Phú Lộc

9/7/2021 (8:00 - 16:30): Một phần các ấp 19 xã Vĩnh Thành, ấp 21 xã Thanh Tân

12/7/2021 (9:00 - 13:30): Một phần ấp Trương Hiền, xã Thạnh Trị

Điện lực Kế Sách

12/7/2021 (8:00 - 16:30): Một phần ấp Bồ Đề, xã Kế Thành

Điện lực Long Phú

7/7/2021 (8:00 - 16:00): Một phần ấp Tân Quy A, xã Tân Hưng, huyện Long Phú

7/7/2021 (8:00 - 16:00): Một phần ấp Phú Đa, xã Phú Hữu, huyện Long Phú

8/7/2021 (8:00 - 16:00): Một phần ấp Khoang Tang, TT Long Phú, huyện Long Phú

9/7/2021 (8:00 - 16:00): Một phần ấp Hòa Hưng, ấp Thạnh Đức, ấp Thạnh Lợi, xã Long Đức, huyện Long Phú

9/7/2021 (8:00 - 16:00): Một phần ấp 2, ấp Phú Trường, xã Châu Khánh; ấp Trường An, xã Trường Khánh, huyện Long Phú

12/7/2021 (8:00 - 9:30): Ấp Trường Bình, xã Trường Khánh

12/7/2021 (8:00 - 16:00): Ấp An Hưng, xã Long Đức, huyện Long Phú

Điện lực Ngã Năm

9/7/2021 (7:30 - 13:30): Một phần khóm 5 phường 1

12/7/2021 (7:30 - 11:30): Một phần khóm Vĩnh Mỹ, phường 3

12/7/2021 (13:00 - 16:30): Một phần khóm Vĩnh Mỹ, phường 3

Điện lực Trần Đề

6/7/2021 (8:00 - 10:30): Ấp Giồng Chùa, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề

6/7/2021 (13:00 - 15:30): Ấp Chợ, xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề

12/7/2021 (8:00 - 12:30): Ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề