Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Tây Ninh

24/8/2023

8:00 - 11:30

KP 1, 2, 3, 4, 6 phường IV

24/8/2023

13:30 - 17:00

KP Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh

26/8/2023

8:00 - 11:30

KP 4, 5 phường I

26/8/2023

13:30 - 17:00

KP 4, 5 phường I; KP 1, 2 phường II

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

24/8/2023

8:00 - 17:00

Ấp Cẩm Bình, xã Cẩm Giang

25/8/2023

8:00 - 17:00

Ấp Suối Cao A, xã Phước Đông

26/8/2023

7:30 - 17:00

Ấp 1, 2, 3 xã Bàu Đồn; Ấp Bến Đình, xã Thạnh Đức; Ấp Cẩm Long, xã Cẩm Giang

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

24/8/2023

7:30 - 17:00

Ấp Cầu Xe, Xóm Suối, Tân Thuận, Bùng Binh, xã Hưng Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

24/8/2023

8:00 - 17:00

Ấp Đông Lợi, Đông Hà, Đông Thành, xã Tân Đông

25/8/2023

8:00 - 11:30

Ấp Tân Tiến, Tân Châu, xã Tân Phú

25/8/2023

13:30 - 17:00

Ấp Tân Trung, xã Tân Hưng

26/8/2023

7:00 - 17:00

Ấp Thạnh Quới, Thạnh Hưng, xã Thạnh Đông; Ấp Hội Thành, xã Tân Hội; Ấp Tân Lâm, xã Tân Hà, huyện Tân Châu. Ấp Bàu Bền, xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

24/8/2023

8:00 - 11:30

Ấp Chòm Dừa, xã Đồng Khởi

24/8/2023

13:30 - 17:00

Ấp Chòm Dừa, xã Đồng Khởi

25/8/2023

8:00 - 11:30

Ấp Sa Nghe, xã An Cơ

25/8/2023

13:30 - 17:00

Ấp Sa Nghe, xã An Cơ

26/8/2023

7:30 - 11:30

Ấp Phước An, xã Phước Vinh

26/8/2023

7:30 - 17:00

Ấp Suối Dộp, xã Thái Bình; KP 1 thị trấn Châu Thành; Ấp Vịnh xã An Cơ; Ấp Rạch Tre, xã Biên Giới; Xã Hảo Đước; Xã Phước Vinh

26/8/2023

8:00 - 11:30

Ấp An Lộc, xã An Cơ

26/8/2023

13:30 - 17:00

Ấp An Thọ, An Lộc, xã An Cơ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

24/8/2023

8:00 - 17:00

Ấp Ninh Phú, xã Bàu Năng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Biên

25/8/2023

9:00 - 11:00

BQL cửa khẩu quốc tế Tây Ninh - trạm KSLH CKQT Xa Mát

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

24/8/2023

6:00 - 17:00

Ấp Trường Đức, Năm Trại, xã Trường Đông

25/8/2023

6:00 - 17:00

Ấp Trường Thọ, Trường Cửu, xã Trường Hòa; Ấp Trường Lưu, xã Trường Đông

26/8/2023

6:00 - 17:00

Ấp Trường Phú, Trường Đức, xã Trường Đông