Điện lực thành phố Tây Ninh

8/1/2021 (8h00-11h30): KP Ninh Thọ, Ninh Lộc, phường Ninh Sơn

8/1/2021 (13h30-17h00): KP Ninh Lộc, phường Ninh Sơn

Điện lực Gò Dầu

7/1/2021 (8h00-17h00): Ấp Xóm Đồng, xã Thanh Phước; Ấp Cây Trắc, xã Phước Đông

Điện lực Tân Châu

4/1/2021 (8h00-17h00): Ấp Tân Trung, xã Tân Hưng

5/1/2021 (8h00-17h00): Ấp Tân Xuân, xã Tân Phú

6/1/2021 (8h00-17h00): Ấp Tân Đông, xã Tân Hưng

7/1/2021 (8h00-17h00): Ấp 4, xã Suối Dây

8/1/2021 (8h00-17h00): Ấp Thạnh Nghĩa, xã Thạnh Đông

Điện lực Châu Thành

6/1/2021 (8h00-11h30; 13h30-17h00): Ấp Cầu Trường, xã Hảo Đước

7/1/2021 (8h00-11h30): KP 4 Thị trấn

7/1/2021 (8h00-11h30; 13h30-17h00): Ấp Suối Muồn, xã Thái Bình

8/1/2021 (8h00-17h00): Tổ 1, 5, 6, 7 ấp Bình Phong, xã Thái Bình

Điện lực Dương Minh Châu

4/1/2021 (8h00-17h00): Ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi

7/1/2021 (8h00-17h00): Tổ 8, 10 ấp Phước Tân 2, xã Phan

8/1/2021 (8h00-17h00): Tổ 6, 8 ấp Láng, xã Chà Là