Ngày

Giờ

Huyện Gò Dầu

26/2/2024

8:00 - 17:00

Ấp 2, 6 xã Bàu Đồn

27/2/2024

8:00 - 17:00

Ấp Phước Bình A, xã Phước Thạnh

28/2/2024

8:00 - 17:00

Ấp Rỗng Tượng, xã Thanh Phước

 

Ngày

Giờ

Thị xã Trảng Bàng

26/2/2024

7:30 - 17:00

KP Lộc Châu, phường Lộc Hưng

27/2/2024

7:30 - 17:00

KP Tịnh Phong, Bàu Mây, An Đước, Suối Sâu, phường An Tịnh

28/2/2024

7:30 - 17:00

Ấp Trảng Cỏ, xã Đôn Thuận

  

Ngày

Giờ

Huyện Châu Thành

26/2/2024

8:00 - 11:30

Ấp Thanh Thuận, xã Thanh Điền; Ấp Thanh Bình, xã An Bình

26/2/2024

13:30 - 17:00

Ấp Thanh An, xã An Bình

27/2/2024

8:00 - 11:30

Ấp Bưng Rò, xã Hòa Hội; Ấp Tân Long, xã Biên Giới

27/2/2024

13:30 - 17:00

Ấp Bưng Rò, xã Hòa Hội; Ấp Xóm Ruộng, xã Trí Bình

28/2/2024

8:00 - 11:30

Ấp Thanh Trung, xã Thanh Điền; Ấp Cầy Xiêng, xã Đồng Khởi

28/2/2024

13:30 - 17:00

Ấp Tân Định, xã Biên Giới; Ấp Cầu Trường, xã Hảo Đước

 

Ngày

Giờ

Huyện Dương Minh Châu

26/2/2024

8:00 - 17:00

Ấp Thuận Phước, xã Truông Mít

27/2/2024

8:00 - 17:00

Ấp Phước Bình 2, xã Suối Đá; Ấp Khởi Nghĩa, xã Cầu Khởi

28/2/2024

8:00 - 17:00

Ấp Thuận An, Thuận Tân, xã Truông Mít

 

Ngày

Giờ

Huyện Tân Biên

26/2/2024

8:00 - 17:00

Tổ 3 ấp Thạnh Sơn, xã Thạnh Tây

28/2/2024

8:00 - 15:00

Công ty CP đầu tư phát triển công nghiệp Thanh Thanh Xuân

 

Ngày

Giờ

Thị xã Hòa Thành

27/2/2024

8:00 - 17:00

KP 4 phường Long Hoa. Nội ô Tòa Thánh

28/2/2024

8:00 - 17:00

KP Long Trung, phường Long Thành Trung; KP Long Mỹ, phường Long Thành Bắc; Ấp Long Yên, xã Long Thành Nam

 

Ngày

Giờ

Huyện Bến Cầu

27/2/2024

8:00 - 11:30

Ấp Phước Đông, xã Long Phước

27/2/2024

13:30 - 17:00

Ấp Phước Đông, xã Long Phước; Ấp Long Bình, xã Long Chữ

28/2/2024

8:00 - 11:30

Ấp Long Tân, xã Long Giang; Ấp Phước Tây, xã Long Phước

28/2/2024

13:30 - 17:00

Ấp Long Hòa 2, xã Long Chữ