Điện lực Tân Biên

21/7/2021

10:30 - 11:30

 Huỳnh Văn Mừng

21/7/2021

14:00 - 15:30

 Công ty TNHH thương mại - sản xuất Tân Bình

21/7/2021

16:00 - 17:00

 Võ Văn Hoa

23/7/2021

8:00 - 10:00

 Trung tâm viễn thông Tân Biên - Viễn Thông Tây Ninh

23/7/2021

15:00 - 16:00

 Phan Văn Thà (Hộ tưới tiêu)

Điện lực Hòa Thành

26/7/2021

8:00 - 17:00

 Ấp Trường Đức, xã Trường Đông

26/7/2021

8:00 - 17:00

 Ấp Long Yên, xã Long Thành Nam

27/7/2021

8:00 - 17:00

 Ấp Trường Lưu, xã Trường Đông

Điện lực Bến Cầu

21/7/2021

8:00 - 11:30

 Khách hàng Đồn biên phòng CKQT Mộc Bài

22/7/2021

8:00 - 11:30

 Khách hàng Ban QLKT Tây Ninh

22/7/2021

8:00 - 11:30

 Khách hàng Ban QLCK QT Mộc Bài

22/7/2021

13:30 - 17:00

 Khách hàng Ngô Bá Huy

22/7/2021

13:30 - 17:00

 Khách hàng Trường TH Long Thuận A