Điện lực thành phố Tây Ninh

3/8/2021

7:30 - 17:00

 Khu phố Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh. Khu phố 2 phường IV

Điện lực Gò Dầu

2/8/2021

8:00 - 17:00

 Ấp Phước Đức A, xã Phước Đông. Ấp Tầm Lanh, xã Hiệp Thạnh. Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển VN. Ấp Cẩm Bình, xã Cẩm Giang. Ấp Trâm Vàng 1, Trâm Vàng 2, Trâm Vàng 3, xã Thanh Phước. Ấp 2, 3, 5 xã Bàu Đồn. Khách hàng Bùi Phát Triển, Giáp Vân Văn

2/8/2021

13:30 - 17:00

 Công ty In Hồng Nguyên

3/8/2021

8:00 - 17:00

 Ấp Bàu Vừng, Cây Nính, Xóm Mía, xã Phước Trạch

Điện lực Trảng Bàng

2/8/2021

7:30 - 17:00

 Khu phố An Đước, phường An Tịnh. Khu phố Bình Nguyên 1, Bình Nguyên 2, phường Gia Bình

3/8/2021

8:00 - 17:00

 Khu phố Lộc Khê, phường Gia Lộc

 Điện lực Châu Thành

2/8/2021

8:00 - 11:30

 Tổ 18, 19 ấp Vịnh, xã An Cơ. Ấp Phước Lợi, xã Phước Vinh

2/8/2021

8:00 - 17:00

 Tổ 2 ấp Thanh Thuận, xã Thanh Điền. Ấp An Điền, xã An Bình

2/8/2021

13:30 - 17:00

 Ấp Phước Lộc, xã Phước Vinh

3/8/2021

7:30 - 11:30

 Ấp Long Châu, xã Long Vĩnh

3/8/2021

13:30 - 17:00

 Ấp Long Châu, xã Long Vĩnh

Điện lực Tân Biên

2/8/2021

8:00 - 17:00

 Tổ 5 ấp Cầu, xã Tân Phong

2/8/2021

10:30 - 11:30

 Nguyễn Văn Nung (Hộ tưới tiêu)

3/8/2021

8:00 - 17:00

 Tổ 4 ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây

3/8/2021

8:30 - 9:30

 Ấp Dinh, xã Mỏ Công

3/8/2021

10:00 - 11:00

 Ấp Thanh An, xã Mỏ Công

3/8/2021

13:30 - 14:30

 Ấp 3 xã Trà Vong

3/8/2021

14:45 - 15:45

 Ấp Suối Ông Đình, xã Trà Vong

3/8/2021

15:45 - 17:00

 Ấp Suối Ông Đình, xã Trà Vong

Điện lực Hòa Thành

29/7/2021

8:00 - 17:00

 Ấp Trường Ân, xã Trường Đông

31/7/2021

8:00 - 17:00

 Khu phố Long Thời, Long Mỹ, phường Long Thành Bắc. Ấp Trường Thiện, xã Trường Hòa