Điện lực Triệu Sơn

4/7/2020 (0h30-7h00): Cắt MCPĐ 377/104, cắt CDCL 377-7/104

Điện lực Nông Cống

4/7/2020 (5h00-7h00): ĐD 35kV sau MC 379-7/33 lộ 379 E9.27

Điện lực Tĩnh Gia

4/7/2020 (5h00-17h00): Cắt điện hoàn toàn ĐD 10kV lộ 971 Xuân Lâm

6/7/2020 (5h00-15h00): Cắt điện hoàn toàn ĐD 10 lộ 971 Xuân Lâm

6/7/2020 (5h00-15h00): Cắt điện hoàn toàn ĐD 10 lộ 973 Xuân Lâm

Điện lực Hoằng Hoá

5/7/2020 (5h00-17h00): Lộ 374 E9.14. Gồm các TBA: Công ty Bà Giằng, Công ty Dạ Lan, Công ty Lam Sơn, Phân bón Hữu nghị, Xí nghiệp Súc Sản, Công ty Giày Hông Phu, Công ty Giày Hông Mỹ, Khung tranh ảnh, VT Hoằng Long, Công ty Phương Đông, Thanh Tâm, DIC Hà Nội, Trương Thanh Bình, Chiếu sáng KCN

7/7/2020 (5h00-17h00): Lộ 971 TG Hoằng Ngọc. Gồm các TBA: Trường cấp 3 Hoằng Hóa 3, Bưu điện Chợ Vực, Hoằng Ngọc 1+4+7+8, Hoằng Thanh 3, Nhà khách UBND Huyện, Khách sạn Bình Minh, Phương Trang 1+2, Khách sạn Hà Nội Xanh, Công ty Euro 1+2+3+4, Khách sạn Sao Biển, Khách sạn Hoàng An, Công ty Anh Dũng, Hoằng Tiến 2+4+5, Hoằng Hải 2, Hoằng Trường 4, Sinh thái Linh Trường 1+3+4

7/7/2020 (5h00-5h30): Lộ 973 TG Hoằng Ngọc. Gồm các TBA: Hoằng Ngọc 3+8, Lê Viết Trình, Nước sạch, Lê Văn Lý, Trương Thị Tuyến, Trương Thị Năm, Lê Thị Hoan, Lê Bá Thoa, Lê Trọng Hòa, Ông Hải, Bà Hiền, Ông Huy, Ông Thắng, Công ty Ngân Hạnh, Hoằng Yến 1+2+3+4, Hoằng Hải 1+3+4, Hoằng Trường 1+6

7/7/2020 (5h00-17h00): Nr Intimex Hoằng Trường. Gồm các TBA: Hoằng Tiến 1+3+6, Hoằng Yến 1, Xử lý rác Hải Tiến, Hoằng Trường 2+3+5+7, Đồn biên phòng 118, Ông Cương, Ông Giáp, Ông Tụy, Ông Thủy, Ông Lê Văn Lý, Ông Trí, Công ty Intimex

7/7/2020 (16h30-17h00): Lộ 973 TG Hoằng Ngọc. Gồm các TBA: Hoằng Ngọc 3+8, Lê Viết Trình, Nước sạch, Lê Văn Lý, Trương Thị Tuyến, Trương Thị Năm, Lê Thị Hoan, Lê Bá Thoa, Lê Trọng Hòa, Ông Hải, Bà Hiền, Ông Huy, Ông Thắng, Công ty Ngân Hạnh, Hoằng Yến 1+2+3+4, Hoằng Hải 1+3+4, Hoằng Trường 1+6

8/7/2020 (5h00-17h00): Lộ 973 TG Hoằng Ngọc. Gồm các TBA: Hoằng Ngọc 3+8, Lê Viết Trình, Nước sạch, Hoằng Hải 1+3+4, Hoằng Trường 1+2+3+4+5+6, Hoằng Tiến 1+3+6, Hoằng Yến 1, Ông Cương, Ông Lý, Xử lý rác, Ông Giáp, Ông Tụy, Ông Thủy, Ngân Hạnh, Đông Lạnh, Hoằng Trường 1+2 (Intimex), Đồn Biên Phòng, Quốc Trí, Hoằng Ngọc 3, Lê Viết Trình

8/7/2020 (5h00-17h00): Lộ 972 TG Hoằng Ngọc. Gồm các TBA: Hoằng Ngọc 2, Bơm Nhân Trạch, Hoằng Hà 4, Hoằng Đạo 1+5+6, Nhân Ngọc - Hoằng Ngọc, Bệnh viện Hải Tiến

9/7/2020 (5h00-6h00): Lộ 971 TG Hoằng Ngọc. Gồm các TBA: Hoằng Ngọc 1+4+8, Trường THPT Hoằng Hóa 3

9/7/2020 (16h00-17h00): Lộ 971 TG Hoằng Ngọc. Gồm các TBA: Hoằng Ngọc 1+4+8, Trường THPT Hoằng Hóa 3

9/7/2020 (5h00-17h00): Gồm các TBA: Bưu điện Chợ Vực, Hoằng Ngọc 7, Hoằng Thanh 3, Nhà khách UBND Huyện, Khách sạn Bình Minh, Phương Trang 1+2, Khách sạn Hà Nội Xanh, Công ty Euro 1+2+3+4, Khách sạn Sao Biển, Khách sạn Hoàng An, Công ty Anh Dũng, Hoằng Tiến 2+4+5, Hoằng Hải 2, Hoằng Trường 4, Sinh thái Linh Trường 1+3+4

10/7/2020 (5h00-17h00): Lộ 373 E9.14 TBA 110kV Hoằng Hóa

10/7/2020 (5h00-6h00): Lộ 972 TG Hoằng Ngọc. Gồm các TBA: Bệnh viện Hải Tiến, Nhân Ngọc- Hoằng Ngọc, Hoằng Ngọc 2

10/7/2020 (5h00-17h00): Gồm các TBA: Bơm Nhân Trạch, Hoằng Hà 4, Hoằng Đạo 1+5+6

10/7/2020 (16h00-17h00): Lộ 972 TG Hoằng Ngọc. Gồm các TBA: Bệnh viện Hải Tiến, Nhân Ngọc- Hoằng Ngọc, Hoằng Ngọc 2

Điện lực Hà Trung

4/7/2020 (5h00-17h00): Xã Hà Đông, Hà Lĩnh, huyện Hà Trung; Một phần huyện Vĩnh Lộc

Điện Lực Nga Sơn

5/7/2020 (4h00-11h00): TBA Nga Thủy 1

6/7/2020 (4h00-11h00): TBA Nga Thủy 1

7/7/2020 (4h00-11h00): TBA Nga Thủy 1

8/7/2020 (4h00-11h00): TBA Nga Thủy 2

9/7/2020 (4h00-11h00): TBA Nga Thủy 2

9/7/2020 (4h00-11h00): TBA Nga Thủy 3

10/7/2020 (4h00-11h00): TBA Nga Thủy 3

Điện lực Như Xuân

6/7/2020 (8h00-13h00): TBA Cát Tân 1

Điện lực Như Thanh

5/7/2020 (5h00-17h00): Xã Hải Long, Phú Nhuận, Mậu Lâm, Phượng Nghi, một phần TT Bến Sung

Điện lực Vĩnh Lộc

7/7/2020 (6h30-17h30): ĐD 0,4kV TBA Vĩnh Long 1 T2

8/7/2020 (6h30-17h30): ĐD 0,4kV TBA Vĩnh Long 1 T2

9/7/2020 (6h30-17h30): ĐD 0,4kV TBA Vĩnh Long 3 T1

10/7/2020 (6h30-17h30): ĐD 0,4kV TBA Thành Du

10/7/2020 (7h30-17h00): ĐD 0,4kV TBA Vĩnh Tiến 6

Điện lực Thường Xuân

4/7/2020 (5h00-17h00): ĐD 0,4kV sau TBA Xuân Cẩm 1 lộ 971 TG Thường Xuân

6/7/2020 (5h00-17h00): ĐD 0,4kV sau TBA Vạn Xuân 7 lộ 374E9.3

7/7/2020 (5h00-17h00): ĐD 0,4kV sau TBA Xuân Lẹ 1 lộ 374E9.3

8/7/2020 (5h00-17h00): ĐD 0,4kV sau TBA Xuân Cao 1 lộ 374E9.3

Điện lực Cẩm Thủy

4/7/2020 (7h00-9h00): TBA Trường THCS Cẩm Phú

4/7/2020 (13h30-15h00): TBA WB Cẩm Tân

4/7/2020 (9h30-11h30): TBA Cẩm Tân 7

4/7/2020 (15h30-17h00): TBA Cẩm Ngọc 7

Điện lực Lang Chánh

5/7/2020 (4h00-7h00): Các TBA Thiết Ống 5, TBA Đô Thúy, TBA 1, 2, 3, 4 Điền Thượng, TBA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Điền Hạ, TBA Làng Chệch, TBA Làng Chệch 2, TBA Làng Hang, TBA Làng Mỏ, TBA 1, 2, 3, 4 Tân Phúc, TBA 1, 2 Tam Văn, TBA Bản Lót, TBA Bản Phá, TBA Làng Mốc, TBA Làng Quên, TBA Chiềng Khạt, TBA Dã Chiến Đồng Lương 7, TBA 5 Tân Phúc, TBA 5 Lang Chánh, TBA Kho Bạc, TBA Làng Cui, TBA 7, 3 Lang Chánh, TBA TT Viễn thông Lang Chánh, TBA BQL Rừng phòng hộ, TBA 1, 2, 3, 4 Quang Hiến, TBA Bãi Bùi, TBA CTCP Lâm sản Lang Chá

Điện lực Thạch Thành

7/7/2020 (6h00-11h00): Từ tủ phân phối đến cột XT3

8/7/2020 (7h00-12h00): Lộ C

10/7/2020 (6h00-11h00): Lộ B

Điện lực Thọ Xuân

4/7/2020 (5h00-6h00): Lộ 671 Sao Vàng