Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

25/7/2023

7:30 - 12:00

Một phần ấp Bờ Xe, ấp Chợ, xã Thạnh Phú; Một phần ấp Keo, xã Long Định; Một phần xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành

25/7/2023

13:00 - 17:00

Một phần Thạnh Hưng, xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành

25/7/2023

13:30 - 17:00

Một phần Thạnh Hưng, xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành; Một phần ấp Tân Thuận, xã Bình Đức, huyện Châu Thành (K/H HT Sư đoàn 8; Dược 408)

27/7/2023

7:00 - 12:00

Toàn bộ xã Thới Sơn

27/7/2023

7:30 - 12:00

Một phần Miếu Hội, xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành

27/7/2023

13:00 - 17:00

Một phần xã Bình Đức, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Gò Công

25/7/2023

7:00 - 15:00

Một phần xã Long Hòa, TX Gò Công

27/7/2023

7:00 - 15:00

Một phần xã Bình Đông, TX Gò Công

    

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

26/7/2023

8:00 - 11:30

Ấp An Cư, xã Hòa Định

26/7/2023

13:30 - 17:00

Ấp Điền Lợi, xã Long Bình Điền

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

25/7/2023

7:30 - 11:30

Một phần ấp Tân Hòa, xã Tân Hương, huyện Châu Thành

25/7/2023

13:30 - 16:30

Một phần ấp Tân Thạnh, Tân Phú, xã Tân Hương; ấp Tân Phú, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành

26/7/2023

7:30 - 11:30

Một phần ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương, huyện Châu Thành

26/7/2023

13:30 - 16:30

Một phần ấp Tân Hòa, xã Tân Hương, huyện Châu Thành

26/7/2023

13:30 - 17:00

Một phần ấp Đông A, xã Nhị Bình

27/7/2023

7:30 - 11:30

Một phần ấp Lương Phú A, xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo

27/7/2023

13:30 - 16:30

Một phần ấp Lương Phú B, xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Bè

25/7/2023

8:00 - 17:00

Một phần xã Hậu Mỹ Bắc A

26/7/2023

8:00 - 15:00

Một phần xã Hậu Mỹ Phú

26/7/2023

8:00 - 17:00

Một phần xã Hậu Mỹ Bắc A