Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

20/8/2023

7:00 - 17:00

Một phần phường 5; 6; 10; xã Trung An, TP Mỹ Tho

21/8/2023

7:30 - 12:00

Một phần ấp Thới Thạnh, xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho

21/8/2023

7:30 - 17:00

Một phần ấp Tân Tỉnh, xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho

21/8/2023

13:00 - 17:00

Một phần ấp Bình Lợi, xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Đông

19/8/2023

7:00 - 17:00

Một phần KP Chợ 1, Chợ 2, KP 1, KP 3, KP 4, KP Lăng 1, KP Lăng 2, KP Lăng 3 thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông

21/8/2023

7:00 - 17:00

Một phần ấp Bắc, ấp Trung, ấp Rạch Bùn, xã Tân Điền; ấp Xóm Rẩy, xã Kiểng Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cai Lậy

20/8/2023

8:00 - 12:00

Một phần phường 1; phường 2; phường 4; phường 5; xã Thanh Hòa, TX Cai Lậy. Một phần xã Bình Phú; Phú Nhuận, huyện Cai Lậy. Khách hàng thực Phẩm Việt

20/8/2023

8:00 - 16:00

Một phần xã Mỹ Hạnh Đông, TX Cai Lậy

20/8/2023

8:00 - 17:00

Xã Tân Bình; Mỹ Hạnh Trung; Mỹ Phước Tây; phường 3; một phần phường 4, phường 1, phường 2, phường Nhị Mỹ, TX Cai Lậy. Một phần xã Phú Cường; Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy

20/8/2023

15:00 - 17:00

Một phần xã Tân Hội; phường Nhị Mỹ, TX Cai Lậy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

21/8/2023

8:00 - 11:30

Một phần ấp Nhơn Hòa, xã Hòa Định

21/8/2023

13:30 - 17:00

Một phần ấp Bình Thọ, xã Bình Phục Nhứt; Một phần ấp Tân Bình 1, Tân Phú 1, xã Tân Thuận Bình. Một phần ấp Ninh Đồng, xã Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

20/8/2023

7:30 - 17:00

Một phần xã Hòa Tịnh; Mỹ Tịnh An; Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Bè

19/8/2023

7:30 - 17:00

Một phần xã Hậu Mỹ Bắc A