Điện lực Mỹ Tho

23/11/2020 (7h00-15h30): Một phần xã Long Hưng, huyện Châu Thành

23/11/2020 (8h00-11h00): Một phần đường Nguyễn Trung Trực, phường 3, TP Mỹ Tho

24/11/2020 (8h00-10h30): Lưới trung áp sau nhánh rẽ 47130-7, tuyến 471MT2

24/11/2020 (10h30-12h00): Một phần xã Long Hưng, huyện Châu Thành

25/11/2020 (7h30-14h30): Một phần ấp 4, ấp 3B xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho

26/11/2020 (7h30-13h30): Một phần đường Nguyễn Thị Thập thuộc phường 5, 10, TP Mỹ Tho

27/11/2020 (7h30-15h30): Một phần xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho

Điện lực Gò Công Đông

26/11/2020 (6h00-18h00): Một phần xã Tân Đông, Gia Thuận, Tân Phước; Toàn bộ xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông

Điện lực thị xã Gò Công

26/11/2020 (6h30-18h00): Một phần xã Tân Trung, thị xã Gò Công

27/11/2020 (7h30-15h00): Một phần xã Bình Xuân, thị xã Gò Công

Điện lực Gò Công Tây

23/11/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Thạnh Lạc, xã Đồng Thạnh

24/11/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Hòa Bình, xã Đồng Thạnh

25/11/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Hòa Bình, xã Đồng Thạnh

25/11/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Hưng Hòa, xã Long Vĩnh. Một phần ấp Bình An, xã Vĩnh Hựu

26/11/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Hòa Bình, xã Đồng Thạnh

27/11/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Hòa Bình, xã Đồng Thạnh

Điện lực Cai Lậy

22/11/2020 (8h00-17h00): Xã Phú Quý, Nhị Quý, Tân Phú, Mỹ Hạnh Đông, Long Khánh; một phần phường 4, 5, phường Nhị Mỹ, xã Tân Hội, Mỹ Phước Tây, Thanh Hòa, thị xã Cai Lậy

22/11/2020 (8h00-17h00): Một phần thị trấn Mỹ Phước, xã Tân Hòa Tây, huyện Tân Phước; Một phần xã Điền Hy, huyện Châu Thành

22/11/2020 (8h00-17h00): Xã Mỹ Long, Long Tiên, Long Trung, Tam Bình, Hội Xuân, Ngũ Hiệp, một phần xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy

25/11/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy

26/11/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy

27/11/2020 (8h00-15h00): Một phần phường 2, thị xã Cai Lậy

Điện lực Tân Phước

22/11/2020 (8h00-16h00): Một phần các xã Phước Lập, TT Mỹ Phước

25/11/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Thạnh Tân

Điện lực Chợ Gạo

25/11/2020 (8h00-15h00): Toàn xã Bình Phục Nhứt

27/11/2020 (8h00-14h00): Một phần khu III, thị trấn Chợ Gạo

Điện lực Châu Thành

22/11/2020 (6h30-7h00; 17h00-17h30): Một phần KCN Tân Hương thuộc huyện Châu Thành (các khách hàng sản xuất nhận điện tuyến 476TH, 481TH)

22/11/2020 (8h00-17h00): Một phần xã Vĩnh Kim, Bàn Long, Hữu Đạo

25/11/2020 (7h00-17h00): Một phần xã Tân Hương, huyện Châu Thành

Điện lực Tân Phú Đông

25/11/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Lý Quàn 2, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông

25/11/2020 (8h00-9h30; 9h45-11h00): Một phần ấp Rãnh, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông