Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

28/8/2023

7:30 - 11:30

Một phần ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho

28/8/2023

7:30 - 12:00

Một phần tỉnh lộ 879, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho; Một phần ấp Long Hòa, xã Đạo Thạnh; Một phần ấp Mỹ Lương, xã Mỹ Phong. Một phần ấp 3 xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành

28/8/2023

7:30 - 17:00

Một phần đường Ký Con, phường 2, TP Mỹ Tho

28/8/2023

13:00 - 17:00

Một phần ấp Long Hòa, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho

29/8/2023

7:30 - 12:00

Một phần ấp 5 xã Đạo Thạnh; một phần phường 10, TP Mỹ Tho

29/8/2023

7:30 - 14:00

Một phần ấp Long Thới, xã Long Hưng, huyện Châu Thành

29/8/2023

7:30 - 17:00

Một phần đường Thái Sanh Hạnh, Trần Nguyên Hãn, phường 8, 9, TP Mỹ Tho

29/8/2023

13:00 - 17:00

Một phần xã Trung An; một phần xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho. Một phần xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Gò Công

27/8/2023

7:00 - 15:00

Một phần phường 1, 2, 3, xã Long Hưng, Long Thuận, TX Gò Công. Một phần xã Tân Tây, TT Vàm Láng, toàn bộ xã Tân Đông, Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông

28/8/2023

7:00 - 12:00

Một phần xã Bình Đông, TX Gò Công

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cai Lậy

27/8/2023

7:15 - 14:00

Một phần xã Bình Phú; Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy

28/8/2023

7:30 - 16:00

Một phần phường 4, 5, phường Nhị Mỹ, TX Cai Lậy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phước

29/8/2023

7:30 - 17:00

Một phần xã Tân Hòa Thành; Phú Mỹ; Hưng Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo    

27/8/2023

8:00 - 9:30

Ấp Điền Mỹ, xã Long Bình Điền; Ấp Bình Hòa, xã Song Bình

27/8/2023

10:00 - 16:00

Ấp Hưng Ngãi, xã Đăng Hưng Phước

28/8/2023

8:00 - 16:00

Ấp Vĩnh Phước, xã Đăng Hưng Phước

29/8/2023

8:00 - 16:00

Ấp Vĩnh Phước, xã Đăng Hưng Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

27/8/2023

7:30 - 15:00

Một phần xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành. Một phần xã Tân Lập 1; Tân Lập 2; Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước

28/8/2023

7:30 - 16:30

Một phần ấp Tân Phú, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành

29/8/2023

7:30 - 11:30

Một phần ấp Phú Hòa, Trung Chánh, xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo

29/8/2023

13:30 - 17:00

Một phần ấp Cửu Hòa, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Bè

27/8/2023

7:00 - 17:00

Một phần khu 3 TT Cái Bè; toàn bộ ấp An Ninh, An Hòa, xã Đông Hòa Hiệp; ấp 3 xã Phú An; xã Tân Phong; Hiệp Đức; Hội Xuân; một phần xã Long Trung; Hội Xuân

29/8/2023

7:30 - 12:00

Một phần xã Mỹ Trung

29/8/2023

7:30 - 16:00

Một phần ấp khu phố, xã Hòa Khánh

29/8/2023

12:00 - 16:30

Một phần xã Mỹ Trung