Điện lực Mỹ Tho

16/1/2021 (7h00-15h30): Một phần đường Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Anh Giác, Nguyễn Huỳnh Đức, Trần Nguyên Hãn, Lê Văn Nghề thuộc phường 3, 8, xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho

17/1/2021 (7h00-15h30): Một phần QL 1A, KP Trung Lương, phường 10; Một phần ấp Long Hưng, Long Mỹ, xã Phước Thạnh; Một phần đường Huyện 93, xã Trung An, TP Mỹ Tho

18/1/2021 (7h30-12h00): Một phần đường Trần Ngọc Giải, phường 6, TP Mỹ Tho

19/1/2021 (7h00-16h00): Một phần xã Long Hưng, huyện Châu Thành

20/1/2021 (7h00-16h00): Một phần xã Long Hưng, huyện Châu Thành

21/1/2021 (7h00-16h00): Một phần xã Long Hưng, huyện Châu Thành

Điện lực Gò Công Đông

19/1/2021 (8h00-14h00): Một phần ấp Bà Lãnh, Ông Gồng, xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông

20/1/2021 (11h00-13h30): Một phần KP Hòa Thơm, thị trấn Tân Hòà, huyện Gò Công Đông

Điện lực thị xã Gò Công

18/1/2021 (7h30-11h30): Một phần xã Tân Trung, thị xã Gò Công

19/1/2021 (7h30-15h30): Một phần xã Bình Xuân, thị xã Gò Công

Điện lực Gò Công Tây

18/1/2021 (7h30-17h00): Một phần ấp Ninh Đồng, Thạnh Thới, xã Đồng Sơn; Một phần ấp Bình Hòa Đông, xã Bình Nhì

19/1/2021 (7h30-17h00): Một phần ấp Thạnh Thới, xã Đồng Sơn;  Một phần ấp Bình Hòa Long, Bình Đông Trung, xã Bình Nhì; Một phần ấp Thạnh Phú, xã Đồng Thạnh

20/1/2021 (7h30-17h00): Một phần ấp Ninh Đồng, Khương Thọ, xã Đồng Sơn; Một phần ấp Thạnh Hưng, Thạnh Phú, xã Đồng Thạnh; Một phần KP 6 thị trấn Vĩnh Bình

21/1/2021 (7h30-17h00): Một phần ấp Thạnh Phú, xã Đồng Thạnh; Một phần ấp Thạnh Phú, Ninh Đồng, Khương Thọ, xã Đồng Sơn

22/1/2021 (7h30-17h00): Một phần ấp Lợi An, Thạnh Phú, xã Đồng Thạnh; Toàn phần ấp Bình Trinh, xã Đồng Sơn; Một phần ấp Bình Hòa Đông, xã Bình Nhì

Điện lực Cai Lậy

18/1/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy; Một phần xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy

19/1/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy; Một phần xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy

20/1/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Mỹ Hạnh Trung, Mỹ Phước Tây, Tân Bình, thị xã Cai Lậy

21/1/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy

22/1/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy

Điện lực Chợ Gạo

16/1/2021 (11h30-13h30): Ấp Long Thạnh, xã Long Bình Điền

18/1/2021 (8h00-10h00): Ấp Đăng Phong, xã Thanh Bình

18/1/2021 (10h00-11h30): Một phần xã Bình Ninh

19/1/2021 (7h00-8h00; 9h00-9h45): Ấp Long Thạnh, xã Long Bình Điền

19/1/2021 (9h45-10h30; 10h30-11h30; 16h15-17h00): Khu 2 TT Chợ Gạo

19/1/2021 (13h30-14h15; 14h15-15h00; 15h00-15h45; 15h45-16h15): Ấp Tân Phú 1, xã Tân Thuận Bình

20/1/2021 (7h00-8h00; 8h00-9h00; 9h00-9h45): Ấp Thạnh An, xã An Thạnh Thủy

20/1/2021 (9h45-10h30): Ấp Thạnh Hòa, xã An Thạnh Thủy

20/1/2021 (10h30-11h30): Ấp Bình Phú, xã Bình Ninh

20/1/2021 (13h30-14h15): Ấp Bình Phú, xã Bình Phục Nhứt

20/1/2021 (14h15-15h00): Ấp Bình Khương, xã Bình Phục Nhứt

20/1/2021 (15h00-15h45): Ấp Long Thạnh, xã Quơn Long

20/1/2021 (15h45-17h00): Ấp Tân Thành, xã Tân Thuận Bình

22/1/2021 (8h00-10h00): Ấp Mỹ Thạnh, xã Hòa Định

22/1/2021 (10h00-11h00): Ấp Điền Lợi, xã Long Bình Điền; Ấp Tân Tỉnh, xã Song Bình

Điện lực Cái Bè

19/1/2021 (8h00-14h00): Một phần khu 2 thị trấn Cái Bè

19/1/2021 (8h00-16h00): Một phần xã An Hữu; Một phần khu 1B thị trấn Cái Bè, xã Đông Hòa Hiệp, Hòa Khánh

20/1/2021 (8h00-14h00): Một phần ấp An Thái, xã An Cư

20/1/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Hòa Hưng

21/1/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Mỹ Lợi B, Mỹ Tân, Mỹ Trung, Hòa Hưng

Điện lực Tân Phú Đông

18/1/2021 (8h00-9h30): Một phần ấp Lý Quàn, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông

18/1/2021 (10h00-11h30; 13h30-14h30): Một phần ấp Bà Từ, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông

18/1/2021 (15h00-17h00): Một phần ấp Pháo Đài, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông

19/1/2021 (8h00-16h00): Một phần ấp Tân Hương, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông

20/1/2021 (8h00-16h00): Một phần ấp Tân Hương, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông

22/1/2021 (8h00-9h30; 10h00-11h30; 13h30-14h30): Một phần ấp Phú Hữu, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông