Ngày

Giờ

Thành phố Mỹ Tho

28/2/2024

7:30 - 10:30

Một phần ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho

28/2/2024

9:30 - 12:00

Một phần ấp Mỹ Lương, xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho

28/2/2024

13:30 - 17:00

Một phần phường 1, 7, TP Mỹ Tho

 

Ngày

Giờ

Huyện Gò Công Đông

28/2/2024

7:30 - 11:30

Một phần ấp Láng, xã Tân Thành; ấp Hộ, xã Tân Điền

 

Ngày

Giờ

Thị xã Gò Công

27/2/2024

7:00 - 12:00

Một phần xã Bình Xuân, TX Gò Công

27/2/2024

13:00 - 17:00

Một phần xã Bình Xuân, TX Gò Công

28/2/2024

7:00 - 14:00

Một phần xã Bình Xuân, TX Gò Công

     

Ngày

Giờ

Huyện Chợ Gạo

27/2/2024

7:30 - 16:30

Một phần ấp Phú Lợi C, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo

28/2/2024

13:30 - 16:30

Một phần ấp Phú Khương, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo

 

Ngày

Giờ

Huyện Châu Thành

28/2/2024

7:30 - 11:30

Một phần ấp Tân Thạnh, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành