Ngày

Giờ

Thành phố Mỹ Tho

8/3/2024

7:30 - 12:00

Một phần ấp 4, xã Trung An, TP Mỹ Tho

8/3/2024

13:30 - 16:30

Một phần đường Đoàn Thị Nghiệp, phường 5, TP Mỹ Tho

        

Ngày

Giờ

Huyện Châu Thành

8/3/2024

7:30 - 11:30

Một phần xã Dưỡng Điềm, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Huyện Cái Bè

8/3/2024

8:00 - 16:00

Một phần khu 4 thị trấn Cái Bè

 

Ngày

Giờ

Huyện Tân Phú Đông

10/3/2024

7:00 - 17:00

Toàn huyện Tân Phú Đông