Ngày

Giờ

Điện lực Cầu Ngang

12/9/2023

8:00 - 14:30

Một phần ấp Nhì, xã Mỹ Long Nam

12/9/2023

14:00 - 16:30

Một phần ấp Kim Hòa, xã Kim Hòa

12/9/2023

15:00 - 16:30

Một phần ấp Nhì, xã Mỹ Long Nam; một phần ấp Bến Đáy B, xã Mỹ Long Bắc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Cú

10/9/2023

8:00 - 15:00

Một phần ấp Trà Lés, xã Thanh Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Duyên Hải

11/9/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp 12 xã Long Hữu, TX Duyên Hải

12/9/2023

8:00 - 15:00

Một phần ấp Bào Sen, xã Long Toàn, TX Duyên Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Càng Long

10/9/2023

8:00 - 15:00

Công ty TNHH New InCrease

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

10/9/2023

8:00 - 9:00

Một phần khóm 3, 5 TT Châu Thành

10/9/2023

9:00 - 11:00

Một phần ấp Ô Chích B, xã Lương Hòa

11/9/2023

8:00 - 10:00

Một phần ấp Giồng Giá, xã Hòa Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Duyên Hải

12/9/2023

8:30 - 16:00

Ấp La Bang Kinh, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải

12/9/2023

9:00 - 11:30

Trạm Phạm Minh Tuấn, Phạm Minh Tuấn 1, ấp Động Cao, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải