Điện lực thành phố Trà Vinh

4/5/2021 (7h30-16h00): Một phần ấp Sóc Thác, xã Nguyệt Hóa

5/5/2021 (7h30-16h00): Một phần ấp Vĩnh Hội (khu vực Trung ương Đoàn)

6/5/2021 (7h30-16h00): Một phần ấp Phú Hòa, xã Long Đức (khu vực gần cây xăng Phú Hòa)

Điện lực Cầu Ngang

4/5/2021 (8h00-9h30): Một phần ấp Chà Và, xã Vinh Kim

4/5/2021 (10h00-11h30): Một phần ấp Lạc Thạnh A, xã Thạnh Hòa Sơn

4/5/2021 (13h00-14h15): Một phần ấp Giồng Dầy, xã Trường Thọ

4/5/2021 (14h30-16h00): Một phần ấp Cái Già, xã Hiệp Mỹ Đông

5/5/2021 (8h00-12h00): Một phần ấp Bào Mốt, xã Long Sơn

5/5/2021 (13h00-17h00): Một phần ấp Sóc Mới, xã Long Sơn

6/5/2021 (8h00-12h00): Một phần ấp Sóc Chuối, xã Hiệp Hòa. Một phần ấp Căn Nom, xã Trường Thọ.

6/5/2021 (8h00-11h00): Một phần ấp Bờ Kinh 1, một phần ấp Bờ Kinh 2 xã Mỹ Hòa

6/5/2021 (13h00-16h00): Một phần ấp Căn Nom, xã Trường Thọ. Một phần ấp Ba So, xã Nhị Trường

7/5/2021 (8h00-12h00): Một phần ấp Lồ Ồ, xã Hiệp Mỹ Tây

7/5/2021 (8h00-13h00): Một phần ấp Hòa Thịnh, một phần ấp Bào Sen, một phần ấp Cẩm Hương, xã Mỹ Hòa.

7/5/2021 (13h30-16h00): Một phần ấp Thôn Rôn, xã Vinh Kim.

7/5/2021 (13h00-16h00): Một phần ấp Khúc Ngay, một phần ấp Cải Già Bến, xã Hiệp Mỹ Đông.

Điện lực Cầu Kè

4/5/2021 (8h00-9h00): Trạm Bưng Cây Xoài thuộc ấp Ô Chích, xã Thông Hòa

Điện lực Trà Cú

4/5/2021 (8h00-8h30): Trạm Cấp nước Hàm Giang

4/5/2021 (8h00-11h00): Ấp Ô Rung, xã Phước Hưng

4/5/2021 (9h00-9h30): Một phần ấp Vàm Ray, xã Hàm Tân

4/5/2021 (10h00-10h30): Trạm Cấp nước Đôn Chụm

4/5/2021 (13h00-13h30): Một phần ấp Vàm, xã An Quảng Hữu

4/5/2021 (13h00-16h00): Một phần ấp Cà Săng Cục, xã Hàm Tân

4/5/2021 (14h00-14h40): Một phần ấp Lưu Cừ, xã Lưu Nghiệp Anh

4/5/2021 (15h00-15h40): Trạm Đặng Hữa Tiền 2

4/5/2021 (16h00-16h30): Trạm Cấp nước Bải Sào Dơi

5/5/2021 (7h00-16h30): Một phần ấp Chợ, xã Tập Sơn.

5/5/2021 (7h30-8h30): Trạm Cơ sở Võ Hồng Ngoãn

5/5/2021 (9h00-9h30): Trạm Cấp nước Tân Hiệp

5/5/2021 (10h00-10h30): Một phần ấp Chợ, xã Ngọc Biên

5/5/2021 (13h00-13h30): Trạm Hà Minh Đức

5/5/2021 (14h00-14h30): Trạm Tăng Văn Trừ

5/5/2021 (15h00-15h30): Khu nuôi tôm Công ty Hàm Giang

6/5/2021 (7h00-16h30): Ấp Sóc Tro, xã An Quảng Hữu. Một phần ấp Xoài Lơ, xã Lưu Nghiệp Anh

6/5/2021 (8h00-11h00): Một phần ấp Trà Cú B, xã Kim Sơn.

6/5/2021 (9h00-9h30): Trạm Hà Văn Hiệp 2

8/5/2021 (7h00-12h00; 12h00-16h30): Một phần khóm 1 thị trấn Trà Cú, xã Thanh Sơn

Điện lực Tiểu Cần

5/5/2021 (13h00-17h00): Một phần khóm 2, khóm 4, thị trấn Tiểu Cần

Điện lực thị xã Duyên Hải

4/5/2021 (8h00-16h00): Một phần ấp Nhà Mát, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải.

4/5/2021 (8h00-16h00): Một phần ấp 13, ấp 14, xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải

4/5/2021 (8h00-16h00): Trạm chuyên dùng trạm Nguyễn Quốc Phục, Võ Minh Trung

4/5/2021 (10h30-14h00): Một phần ấp Ba Động, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải.

6/5/2021 (10h00-17h00): Một phần khóm Phước Bình, phường 2. Một phần khóm Long Thạnh, phường 1, thị xã Duyên Hải

9/5/2021 (6h30-17h30): Một phần ấp Long Điền, một phần ấp Bào Sen, xã Long Toàn. Một phần ấp Mù U, một phần ấp Láng Cháo, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải

9/5/2021 (8h00-14h00): Một phần ấp Thống Nhất, một phần ấp Bào Sen, xã Long Toàn. Ấp Giồng Giếng, ấp Cồn Ông, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải

Điện lực Càng Long

6/5/2021 (8h00-10h00): Ấp Đại Đức, xã Đức Mỹ

6/5/2021 (10h30-11h30): Khách hàng Trại nuôi cá tra

6/5/2021 (13h00-13h40): Khách hàng Nguyễn Minh Hiền

6/5/2021 (14h10-14h50): Khách hàng Nguyễn Văn Thông

6/5/2021 (15h30-16h30): Ấp Mỹ Hiệp, xã Đức Mỹ

7/5/2021 (7h30-13h00): Ấp Phú Hưng, xã Bình Phú

7/5/2021 (8h00-8h45): Ấp An Định Cầu, xã Tân Bình

7/5/2021 (9h10-10h00): Khách hàng Nguyễn Văn Tiếp

7/5/2021 (10h30-11h20): Khóm 9 TT Càng Long

7/5/2021 (13h00-13h40): Khóm 10 TT Càng Long

7/5/2021 (14h10-15h00): Khóm 8 TT Càng Long

7/5/2021 (15h30-16h20): Ấp Phú Đức, xã Bình Phú

Điện lực Châu Thành

4/5/2021 (7h00-10h00): Một phần ấp Ngãi Hiệp, Bà Trầm, xã Hưng Mỹ

Điện lực Duyên Hải

4/5/2021 (7h30-17h00): Một phần ấp Bổn Thanh, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải. Một phần ấp 14 xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải

6/5/2021 (7h30-17h00): Một phần ấp Trà Khúp, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

7/5/2021 (7h30-11h30): Một phần ấp Sóc Ruộng, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

7/5/2021 (9h00-10h00): Một phần ấp Cây Xoài, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

7/5/2021 (10h30-11h30): Một phần ấp Cây Da, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải

7/5/2021 (13h00-14h00): NM XX Hứa Văn Chương, ấp Cây Da, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải

7/5/2021 (13h00-14h30): Một phần ấp Trà Khúp, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

7/5/2021 (14h30-15h30): Một phần ấp Chợ, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải

7/5/2021 (15h00-16h30): Một phần ấp Chợ, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải

7/5/2021 (16h00-17h00): Cấp nước Đôn Xuân thuộc ấp Chợ, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải

7/5/2021 (16h30-17h30): Một phần ấp Xóm Tộ, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải