Ngày

Giờ

Điện lực Cầu Ngang

15/9/2023

8:00 - 11:00

Một phần ấp Sóc Giụp, xã Long Sơn

15/9/2023

13:00 - 16:30

Một phần ấp Bông Ven, xã Nhị Trường

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Cú

14/9/2023

8:00 - 9:30

Một phần ấp Đầu Giồng, xã Phước Hưng

14/9/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Đầu Giồng, xã Phước Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Duyên Hải

14/9/2023

8:00 - 11:30

Một phần ấp Cồn Trứng, xã Trường Long Hòa, TX Duyên Hải

14/9/2023

9:45 - 15:00

Một phần ấp Láng Cháo, xã Dân Thành, TX Duyên Hải

14/9/2023

13:00 - 17:00

Một phần ấp Láng Cháo, xã Dân Thành, TX Duyên Hải

15/9/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Cồn Ông, xã Dân Thành, TX Duyên Hải. Trạm chuyên dùng NMNĐ Huynh Đệ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Càng Long

15/9/2023

8:00 - 13:00

Ấp Lo Co A, Lo Co B, 9B, Trung Thiên, xã An Trường A, huyện Càng Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

15/9/2023

8:00 - 9:00

Một phần ấp Đa Hòa, xã Phước Hảo

15/9/2023

9:15 - 10:00

Một phần ấp Đa Hòa, xã Phước Hảo

15/9/2023

10:15 - 11:00

Một phần ấp Đại Thôn, xã Hưng Mỹ

15/9/2023

13:00 - 13:45

Một phần ấp Đa Hòa Bắc, xã Hòa Lợi

15/9/2023

14:00 - 15:00

Một phần ấp Trì Phong, xã Hòa Lợi

16/9/2023

8:00 - 9:00

Một phần ấp Rạch Vồn, Đại Thôn, Bãi Vàng, xã Hưng Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Duyên Hải

14/9/2023

8:00 - 11:30

Ấp Động Cao, xã Đông Hài, huyện Duyên Hải

14/9/2023

8:30 - 16:30

Ấp Long Khánh B, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải

14/9/2023

13:00 - 16:30

Ấp Lộ Sỏi B, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải. Ấp Trà Kha, xã Đại An, huyện Trà Cú

15/9/2023

8:00 - 13:00

Ấp Rọ Say, Sóc Ruộng, Thốt Lốt, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải