Ngày

Giờ

Điện lực Cầu Ngang

12/10/2023

8:00 - 16:00

Xã Hiệp Mỹ Đông; Một phần ấp Tư, một phần ấp Năm, xã Mỹ Long Nam; Một phần ấp La Bang, một phần ấp Sơn Lang, xã Long Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Cú

12/10/2023

7:30 - 16:30

Ấp Bến Chùa, xã Phước Hưng

12/10/2023

8:00 - 11:00

Ấp Đồn Điền, xã Tân Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tiểu Cần

12/10/2023

7:35 - 9:00

Một phần ấp Nhì, xã Tân Hùng

12/10/2023

9:15 - 11:00

Một phần ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần

12/10/2023

13:15 - 14:45

Một phần ấp Ô Trao, xã Hiếu Tử

12/10/2023

14:50 - 16:25

Một phần ấp Ô Đùng, xã Hiếu Tử

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Duyên Hải

12/10/2023

8:00 - 13:00

Một phần ấp 15 xã Long Hữu, TX Duyên Hải

12/10/2023

13:00 - 17:00

Một phần ấp 11 xã Long Hữu, TX Duyên Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Càng Long

12/10/2023

8:00 - 9:10

Ấp Lưu Tư, xã Huyền Hội, huyện Càng Long

12/10/2023

9:40 - 10:40

Ấp Giồng Mới, xã Huyền Hội, huyện Càng Long

12/10/2023

13:00 - 14:10

Ấp Nhị Hòa, xã Đại Phước, huyện Càng Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Duyên Hải

12/10/2023

8:00 - 10:30

Ấp Kinh Đào, Cái Cỏ, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

12/10/2023

8:00 - 11:30

Ấp Phước Hội, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

12/10/2023

8:00 - 16:30

Ấp Hồ Tàu, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải

12/10/2023

11:00 - 13:30

Ấp Kinh Đào, Cái Cỏ, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

12/10/2023

14:00 - 16:30

Ấp Vàm Rạch Cỏ, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải; Ấp Long Khánh A, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải