Điện lực Cầu Ngang

30/6/2021 (8:00 - 10:30): Trạm biến áp khu nuôi trồng thủy sản Nguyễn Văn Mẫm

30/6/2021 (8:00 - 11:00): Xã Hiệp Mỹ Đông. Một phần ấp Tư, một phần ấp Năm, xã Mỹ Long Nam. Một phần ấp La Bang, một phần ấp Sơn Lang, xã Long Sơn

30/6/2021 (11:00 - 14:00): Một phần ấp Khúc Ngay, một phần ấp Đồng Cò, xã Hiệp Mỹ Đông

1/7/2021 (8:00 - 9:00): Một phần ấp Sóc Chuối, xã Hiệp Hòa

1/7/2021 (8:00 - 16:00): Một phần ấp Mỹ Cẩm B, xã Mỹ Hòa

1/7/2021 (9:20 - 10:30): Một phần ấp Thuận Hiệp, xã Thuận Hòa

1/7/2021 (13:00 - 14:00): Một phần ấp Lạc Thạnh A, xã Thạnh Hòa Sơn

2/7/2021 (8:00 - 11:00): Ấp Trà Kim, xã Thuận Hòa

2/7/2021 (8:00 - 16:00): Một phần ấp Trà Kim, xã Thuận Hòa

Điện lực Trà Cú

29/6/2021 (8:00 - 11:00): Một phần ấp Xa Xi, xã Ngãi Xuyên

29/6/2021 (14:00 - 15:30): Ấp Xoài Xiêm, Cầu Hanh, Xóm Chòi, Vàm Buôn, xã Ngãi Xuyên

Điện lực Tiểu Cần

29/6/2021 (8:00 - 15:00): Một phần khóm 2, thị trấn Tiểu Cần. Một phần ấp Sóc Tre, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần

30/6/2021 (8:00 - 15:00): Một phần ấp Đại Mong, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần

1/7/2021 (8:00 - 15:00): Một phần ấp Đại Mong, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần

Điện lực thị xã Duyên Hải

28/6/2021 (8:00 - 13:00): Một phần khóm 2, khóm 30/4, khóm Phước Bình, phường 2, TX Duyên Hải

28/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần khóm Phước Bình, phường 2, TX Duyên Hải

29/6/2021 (8:00 - 13:00): Một phần ấp Cồn Ông, xã Dân Thành; ấp Cồn Tàu, xã Trường Long Hòa, TX Duyên Hải

29/6/2021 (8:00 - 15:00): KV trại giam Bến Giá; một phần khóm 2, phường 2, TX Duyên Hải

30/6/2021 (8:00 - 13:00): Một phần ấp Mù U, một phần ấp Láng Cháo, xã Dân Thành, TX Duyên Hải

30/6/2021 (9:00 - 14:00): Một phần ấp Cồn Tàu, xã Trường Long Hòa, TX Duyên Hải

30/6/2021 (14:00 - 15:00): Trạm chuyên dùng XN Đông Lạnh 19/05

30/6/2021 (15:00 - 16:30): Một phần khóm Long Thạnh, phường 1, TX Duyên Hải

Điện lực Càng Long

29/6/2021 (8:00 - 9:30): Ấp Rạch Rô 3, xã Nhị Long

29/6/2021 (10:00 - 11:00): Ấp Thạnh Hiệp, xã Đức Mỹ

29/6/2021 (13:00 - 14:00): Ấp Nguyệt Lãng A, B xã Bình Phú

30/6/2021 (8:00 - 9:00): Khóm 9 TT Càng Long

30/6/2021 (9:20 - 10:20): Khóm 9 TT Càng Long

30/6/2021 (10:40 - 12:00): Chùa Hậu Tây An

30/6/2021 (13:30 - 16:30): Tôn Thép Trà Vinh

1/7/2021 (8:30 - 10:30): Ấp Hạ, xã Đại Phước, huyện Càng Long

Điện lực Châu Thành

29/6/2021 (8:00 - 8:45): Trạm chuyên dùng sân bóng mini Lê Văn Phong

29/6/2021 (8:00 - 9:30): Ấp Thanh Trì A, Thanh Trì B, xã Đa Lộc. Ấp Đai Tèn, Ô Bắp, xã Lương Hòa A

29/6/2021 (9:00 - 9:45): Một phần ấp Phú Mỹ, xã Mỹ Chánh

29/6/2021 (10:00 - 10:45): Một phần ấp Ô Dài, xã Mỹ Chánh

29/6/2021 (11:00 - 13:00): Ấp Đầu Giồng A, Đầu Giồng B, Giồng Trôm, Phú Mỹ, Ô Dài, xã Mỹ Chánh. Ấp Giồng Lức, Hương Phụ C, xã Đa Lộc

29/6/2021 (11:15 - 12:00): Trạm chuyên dùng Yến Trà Vinh

29/6/2021 (12:15 - 13:00): Trạm chuyên dùng BĐ Thanh Mỹ

30/6/2021 (10:00 - 11:00): Một phần ấp Ô Chích A, xã Lương Hòa

30/6/2021 (13:00 - 13:20): Một phần ấp Ngãi Hiệp, Bà Trầm, xã Hưng Mỹ

30/6/2021 (15:00 - 15:20): Một phần ấp Đa Hòa Nam, Qui Nông B, xã Hòa Lợi

2/7/2021 (8:00 - 8:30): Một phần ấp Chăng Mật, xã Hòa Lợi

2/7/2021 (10:00 - 10:30): Trạm chuyên dùng XX Trịnh Tấn Phát

3/7/2021 (8:00 - 10:00): Trạm chuyên dùng Thủy Lợi

3/7/2021 (10:15 - 11:00): Trạm chuyên dùng BĐ Châu Thành

3/7/2021 (11:30 - 12:15): Trạm chuyên dùng XD Hòa Lợi

3/7/2021 (13:00 - 13:45): Trạm chuyên dùng TĐKT BCHQS Huyện

3/7/2021 (14:00 - 14:45): Trạm chuyên dùng BĐ Lương Hòa A

Điện lực Duyên Hải

28/6/2021 (9:00 - 11:00): Một phần ấp Cái Đôi, xã Long Khánh. Ấp Vũng Tàu, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

29/6/2021 (8:00 - 15:00): Một phần ấp Cây Xoài, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải