Điện lực Cầu Ngang

7/6/2021 (8:00 - 12:00): Một phần ấp Lạc Hòa, một phần ấp Cầu Vĩ, xã Thạnh Hòa Sơn.

7/6/2021 (13:00 - 16:00): Một phần ấp Lạc Thạnh A, xã Thạnh Hòa Sơn.

8/6/2021 (8:00 - 13:00): Một phần ấp Mỹ Thập, xã Mỹ Long Bắc

8/6/2021 (11:00 - 13:00): Xã Mỹ Long Bắc; thị trấn Mỹ Long; các ấp Cẩm Hương, Hòa Hưng, Hòa Thịnh, Bàu Sen, xã Mỹ Hòa

9/6/2021 (8:00 - 16:00): Ấp Trường Bắn, xã Thạnh Hòa Sơn. Một phần ấp Hòa Lục, xã Hiệp Hòa.

10/6/2021 (6:00 - 7:00; 17:00 - 18:00): Một phần khóm Mỹ Cẩm A, một phần khóm Thống Nhất, thị trấn Cầu Ngang.

10/6/2021 (7:30 - 11:00): Một phần khóm Minh Thuận A, thị trấn Cầu Ngang

11/6/2021 (8:00 - 13:00): Ấp Ba xã Mỹ Long Nam.

11/6/2021 (8:00 - 14:00): Ấp Ba, một phần ấp Nhất B, xã Mỹ Long Nam

11/6/2021 (10:30 - 13:00): Xã Mỹ Long Nam. Một phần ấp Nhất A, xã Mỹ Long Bắc.

Điện lực Trà Cú

8/6/2021 (7:30 - 16:30): Ấp Chợ, Ngã Ba, Rẫy, xã An Quảng Hữu

8/6/2021 (8:00 - 12:00): Ấp Chợ, xã Tập Sơn

8/6/2021 (13:00 - 16:30): Ấp Xoài Thum, xã Ngãi Xuyên

9/6/2021 (7:30 - 16:30): Một phần ấp Vàm Ray, xã Hàm Tân

13/6/2021 (7:30 - 16:30): Ấp Chợ, Ô Rung, xã Phước Hưng

Điện lực Càng Long

8/6/2021 (7:30 - 15:00): Ấp Tất Vinh, Tân Định, Rạch Cát, xã Đại Phước

9/6/2021 (7:30 - 16:00): Ấp 9A, 9B, Trung Thiên, xã An Trường A. Ấp Tân Định, Thanh Bình, An Định Giồng, xã Tân Bình

9/6/2021 (8:00 - 9:00; 9:20 - 10:30): Ấp 9B xã An Trường A

9/6/2021 (10:50 - 12:00): Ấp 9A xã An Trường A

9/6/2021 (13:30 - 15:00): Ấp Ngã Hậu, Thanh Bình, xã Tân Bình

9/6/2021 (13:30 - 16:00): Ấp Ninh Bình, xã Tân Bình

10/6/2021 (7:30 - 12:30): Toàn xã Đại Phước (trừ ấp Rạch Sen, Rạch Dừa, Trà Gật)

10/6/2021 (7:30 - 16:00): Ấp Trại Luận, xã Đại Phước

10/6/2021 (12:30 - 13:30): Cấp nước Ấp Hạ

10/6/2021 (12:30 - 13:30; 14:00 - 15:30): Ấp Thượng, xã Đại Phước

10/6/2021 (14:00 - 15:30): Công ty TNHH Hòa Bình

10/6/2021 (16:00 - 17:00): Ấp Long Hòa, xã Đại Phước

11/6/2021 (8:00 - 9:20): Khóm 6 TT Càng Long

11/6/2021 (9:30 - 10:30): Công ty cổ phần Trà Bắc

11/6/2021 (10:20 - 11:00): Khóm 7 TT Càng Long

11/6/2021 (13:00 - 13:40): Chi nhánh Công ty TNHH MTV sản xuất sắt, thép, gang Tân Đức Định

11/6/2021 (14:00 - 15:10): Khách hàng XX Nguyễn Thị Thơ

11/6/2021 (15:30 - 16:30): Khách hàng XX Hòa Lợi

Điện lực Châu Thành

7/6/2021 (8:00 - 12:00): Ấp Trà Cuôn, xã Phước Hảo.

8/6/2021 (8:00 - 15:00): Ấp Ngãi Hiệp, Ngãi Lợi, Rạch Giữa, Bà Trầm, Cồn Cò, xã Hưng Mỹ, xã Long Hòa, Hòa Minh. Ấp Long Trị, xã Long Đức, TP Trà Vinh

9/6/2021 (8:00 - 11:00): Ấp Giồng Trôm, Phú Mỹ, Ô Dài, xã Mỹ Chánh. Một phần ấp Nhà Dựa, xã Thanh Mỹ. Một phần ấp Chăng Mật, ấp Truôn, xã Hòa Lợi

9/6/2021 (13:00 - 17:00): Một phần ấp Hương Phụ C, Giồng Lức, xã Đa Lộc.

12/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần ấp Hương Phụ C, Giồng Lức, xã Đa Lộc.

Điện lực Duyên Hải

8/6/2021 (8:00 - 11:30): Một phần ấp Vĩnh Khánh, Long Khánh B, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải

9/6/2021 (9:00 - 11:30): Một phần ấp Cái Cỏ, Vàm Rạch Cỏ, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

10/6/2021 (8:00 - 14:00): Một phần ấp Xóm Tộ, Quảng Âm, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải

10/6/2021 (9:00 - 11:30): KNT Huỳnh Thị Mai Trinh thuộc ấp Lộ Sỏi A, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải

11/6/2021 (8:00 - 11:30): Một phần ấp Xóm Tộ, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải

11/6/2021 (8:00 - 14:00): Một phần ấp Xóm Chùa, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

11/6/2021 (13:00 - 15:30): Một phần ấp Xóm Tộ, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải

11/6/2021 (16:00 - 17:00): Một phần ấp La Bang Kinh, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải