Ngày

Giờ

Điện lực Trà Ôn

18/9/2023

14:00 - 16:30

Ấp Tích Phước, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn

19/9/2023

9:00 - 11:30

Khu 6 thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tam Bình

20/9/2023

7:00 - 17:00

Ấp Thông Nguyên, Đại Thọ, Kỳ Son, xã Loan Mỹ; Ấp An Thạnh B, xã Bình Ninh; Ấp Mỹ Phú 5, xã Tường Lộc, huyện Tam Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Minh

18/9/2023

13:30 - 17:00

Khóm 4 phường Thành Phước, TX Bình Minh

19/9/2023

8:00 - 17:00

Ấp Phú An, Phú Tân, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình

20/9/2023

8:00 - 17:00

Phường Cái Vồn, TX Bình Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vũng Liêm

19/9/2023

8:00 - 9:00

Một phần ấp Quang Phú, xã Hiếu Phụng; Một phần ấp Hòa Thuận, xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm

19/9/2023

9:30 - 10:30

Một phần ấp Phú Điền, xã Hiếu Thuận, huyện Vũng Liêm. Trạm bơm thuộc ấp 6 xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm

19/9/2023

11:00 - 12:00

Một phần ấp Hiếu Hòa A, xã Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mang Thít

19/9/2023

8:00 - 11:00

Ấp Thủy Thuận, xã An Phước, huyện Mang Thít

19/9/2023

11:30 - 12:30

Khóm 5, khóm 3 thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít

19/9/2023

13:30 - 16:30

Ấp Thủy Thuận, xã An Phước, huyện Mang Thít