Ngày

Giờ

Điện lực Trà Cú

5/11/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Giồng Lớn B, xã Định An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tiểu Cần

6/11/2022

6:15 - 17:00

Khóm 2, một phần khóm 1, khóm 4 TT Tiểu Cần; Ấp Cây Hẹ, một phần ấp Sóc Tre, xã Phú Cần; Một phần ấp Tân Đại, xã Hiếu Tử; Một phần ấp Phú Thọ 1, xã Hiếu Trung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Càng Long

7/11/2022

8:00 - 10:30

Ấp Tân Hạnh, xã Đại Phúc, huyện Càng Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

7/11/2022

8:00 - 8:30

Một phần ấp Vang Nhứt, xã Phước Hảo

7/11/2022

9:00 - 9:30

Một phần ấp Vang Nhứt, xã Phước Hảo

7/11/2022

10:00 - 10:30

Một phần ấp Vang Nhứt, xã Phước Hảo

7/11/2022

11:00 - 11:30

Một phần ấp Bãi Vàng, xã Hưng Mỹ

7/11/2022

14:00 - 14:30

Một phần ấp Ngãi Lợi, xã Hưng Mỹ

7/11/2022

15:00 - 15:30

Một phần ấp Rạch Giữa, xã Hưng Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Duyên Hải

7/11/2022

8:00 - 11:30

Một phần ấp La Bang Chùa, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải

7/11/2022

13:00 - 17:00

Một phần ấp Lộ Sỏi B, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải