Ngày

Giờ

Điện lực Cầu Ngang

21/6/2022

8:00 - 9:10

Trạm khu nuôi trồng thủy sản Ôn Văn Út Nhì

21/6/2022

9:20 - 10:30

Trạm khu nuôi trồng thủy sản Nguyễn Thị Thanh Xuân

21/6/2022

10:40 - 11:50

Trạm khu nuôi trồng thủy sản Võ Văn Tần

21/6/2022

13:40 - 14:50

Trạm khu nuôi trồng thủy sản Huỳnh Văn Nam

21/6/2022

15:00 - 16:10

Một phần ấp Tư, xã Mỹ Long Nam

22/6/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp Rạch, xã Hiệp Mỹ Đông

  

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Cú

22/6/2022

8:00 - 8:30

Một phần ấp Mộc Anh, xã Lưu Nghiệp Anh

22/6/2022

8:00 - 15:00

Một phần ấp Giồng Đình, xã Đại An

22/6/2022

9:00 - 9:30

Một phần ấp Mộc Anh, xã Lưu Nghiệp Anh

22/6/2022

10:00 - 10:30

Một phần ấp Chợ, xã Lưu Nghiệp Anh

22/6/2022

13:00 - 13:30

Trạm Thái Vũ Trường

22/6/2022

14:00 - 14:30

Một phần ấp Vịnh, xã Lưu Nghiệp Anh

22/6/2022

15:00 - 15:30

Một phần ấp Vịnh, xã Lưu Nghiệp Anh

22/6/2022

16:00 - 16:30

Trạm Lê Quang Bằng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tiểu Cần

21/6/2022

8:00 - 13:00

Một phần khóm 3 TT Cầu Quan, huyện Tiểu Cần

22/6/2022

6:15 - 16:00

Ấp Cây Ổi, Ông Xây, một phần ấp Ngãi Trung, Đại Sư, xã Tập Ngãi; Một phần ấp Ô Trôm, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Duyên Hải

21/6/2022

8:00 - 9:00

Một phần khóm 30/4, phường 2, TX Duyên Hải

21/6/2022

9:10 - 10:10

Một phần ấp Ba Động, xã Trường Long Hòa, TX Duyên Hải

21/6/2022

10:15 - 11:10

Một phần ấp Ba Động, xã Trường Long Hòa, TX Duyên Hải

21/6/2022

13:00 - 14:00

Trạm chuyên dùng Huỳnh Văn Tú 1

21/6/2022

14:00 - 15:00

Trạm chuyên dùng Huỳnh Văn Tú

21/6/2022

15:00 - 16:00

Một phần ấp Cồn Trứng, xã Trường Long Hòa, TX Duyên Hải

22/6/2022

8:00 - 9:00

Một phần ấp Giồng Trôm, xã Long Toàn, TX Duyên Hải

22/6/2022

9:00 - 10:00

Một phần khóm 3, phường 1, TX Duyên Hải

22/6/2022

10:00 - 11:00

Một phần khóm Phước Bình, phường 2, TX Duyên Hải

22/6/2022

13:00 - 14:00

Một phần ấp Phước An, xã Long Toàn, TX Duyên Hải

22/6/2022

14:00 - 15:00

Một phần ấp Phước An, xã Long Toàn, TX Duyên Hải

22/6/2022

15:00 - 16:00

Một phần ấp Phước An, xã Long Toàn, TX Duyên Hải

   

Ngày

Giờ

Điện lực Duyên Hải

22/6/2022

7:30 - 9:00

Một phần ấp Cái Đôi, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải

22/6/2022

8:00 - 9:30

Trạm Võ Trung Trực, Lâm Quốc Dũng thuộc ấp Đình Củ, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải

22/6/2022

9:30 - 11:00

Một phần ấp Cái Đôi, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải

22/6/2022

10:00 - 11:30

Một phần ấp Cái Đôi, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải

22/6/2022

13:00 - 14:30

Một phần ấp Kênh Đào, một phần ấp cái Cỏ, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

22/6/2022

15:00 - 16:30

Trạm Phạm Tấn Khởi, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải. Một phần ấp Cái Cối, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải