Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Trà Vinh

24/9/2022

7:30 - 15:00

TBA chuyên dùng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

      

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

26/9/2022

9:00 - 9:30

Một phần ấp Xẻo Ranh, xã Long Hòa