Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Trà Vinh

26/7/2022

7:30 - 15:00

Một phần đường Trương Văn Kĩnh (KV gần nhà xe Tân Vạn Thuận)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cầu Ngang

26/7/2022

8:00 - 9:10

Một phần ấp Giồng Lớn, xã Vinh Kim

26/7/2022

8:10 - 9:10

Một phần ấp Mai Hương, xã Vinh Kim

26/7/2022

9:20 - 10:30

Một phần ấp Giồng Lớn, Mai Hương, xã Vinh Kim

26/7/2022

10:40 - 11:50

Một phần ấp Giồng Lớn, Vinh Cửu, xã Vinh Kim

26/7/2022

13:40 - 14:50

Một phần ấp Cà Tum A, Vinh Cửu, xã Vinh Kim

26/7/2022

15:00 - 16:10

Một phần ấp Cà Tum A, Thôn Rôn, xã Vinh Kim

27/7/2022

8:00 - 9:10

Một phần ấp Bào Sen, Hòa Hưng, Cẩm Hương, xã Mỹ Hòa

27/7/2022

8:00 - 14:00

Ấp Huyền Đức, Bào Một, Sóc Mới, một phần ấp Tân Lập, xã Long Sơn

27/7/2022

9:20 - 10:30

Một phần ấp Cải Già Trên, xã Hiệp Mỹ Đông; Một phần ấp Hòa Hưng, Cẩm Hương, xã Mỹ Hòa

27/7/2022

10:40 - 11:50

Một phần ấp Cải Già Trên, xã Hiệp Mỹ Đông; Một phần ấp Cẩm Hương, xã Mỹ Hòa

27/7/2022

13:40 - 14:50

Một phần ấp Cải Già Trên, xã Hiệp Mỹ Đông; Một phần ấp Bào Sen, xã Mỹ Hòa

27/7/2022

15:00 - 16:10

Một phần ấp Cải Già, xã Hiệp Mỹ Đông; Một phần ấp Bào Sen, xã Mỹ Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cầu Kè

26/7/2022

7:15 - 8:45

Trạm Rạch Ông Râu thuộc ấp Hòa An, xã An Phú Tân

26/7/2022

7:30 - 9:00

Trạm Vàm Ông Râu thuộc ấp Hòa An, xã An Phú Tân

26/7/2022

8:45 - 10:15

Trạm Hòa Tân 1 thuộc ấp Chông Nô 3, xã Hòa Tân

26/7/2022

9:00 - 10:30

Trạm Dinh An 3 thuộc ấp Dinh An, xã An Phú Tân

26/7/2022

10:15 - 11:45

Trạm Xẻo Khế 1 thuộc ấp Hội An, xã Hòa Tân

26/7/2022

10:30 - 12:00

Trạm Kinh 6A thuộc ấp Hội An, xã Hòa Tân

26/7/2022

13:15 - 14:45

Trạm Cống Rạch Rum thuộc ấp Hội An, xã Hòa Tân

26/7/2022

13:30 - 15:00

Trạm Kinh Giồng thuộc ấp 2, xã Phong Phú

26/7/2022

14:45 - 16:15

Trạm Trà Bôn B4 thuộc ấp Trà Bôn B, xã Châu Điền

26/7/2022

15:00 - 16:30

Trạm Trà Bôn A1 thuộc ấp Trà Bôn A, xã Châu Điền

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Cú

27/7/2022

8:00 - 8:30

Một phần ấp Trà Tro B, xã Hàm Giang

27/7/2022

8:00 - 9:30

Ấp Lưu Cừ, Vàm, xã Lưu Nghiệp Anh

27/7/2022

8:15 - 11:30

Một phần ấp Lưu Cừ, xã Lưu Nghiệp Anh

27/7/2022

9:00 - 9:30

Trạm Trầm Thanh Nam

27/7/2022

10:00 - 10:30

Trạm Phan Cẩm Bình

27/7/2022

13:00 - 13:30

Trạm Phan Văn Thời

27/7/2022

13:30 - 14:00

Một phần ấp Chợ, xã Lưu Nghiệp Anh

27/7/2022

14:00 - 14:30

Một phần ấp Giồng Lớn A, xã Đại An; một phần ấp Rạch Cá, xã Hàm Tân. Trạm Huỳnh Văn Hiệp

27/7/2022

14:20 - 14:50

Một phần ấp Xoài Xiêm, xã Ngãi Xuyên

27/7/2022

14:40 - 15:10

Một phần ấp Giồng Lớn A, xã Đại An

27/7/2022

15:00 - 15:30

Trạm Lâm Ngọc Điệp; trạm khu nuôi tôm Trần Văn Dũ

27/7/2022

15:10 - 15:40

Một phần ấp Xóm Chòi, xã Ngãi Xuyên

27/7/2022

15:30 - 16:00

Một phần ấp Giồng Lớn A, xã Đại An

27/7/2022

16:00 - 16:30

Trạm Đồ Văn Út; trạm Lữu Văn Sây

27/7/2022

16:10 - 16:40

Một phần ấp Chợ Trên, xã Phước Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tiểu Cần

25/7/2022

6:30 - 16:30

Ấp Ông Xây, một phần ấp Cây Ổi, Đại Sư, xã Tập Ngãi

26/7/2022

7:00 - 16:00

Một phần ấp Bà Ép, xã Phú Cần

26/7/2022

8:30 - 11:30

Một phần khóm 4, khóm 5, thị trấn Tiểu Cần

27/7/2022

7:00 - 16:00

Ấp Trẹm, Tân Thành Đông, Tân Thành Tây, xã Tân Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Duyên Hải

25/7/2022

9:00 - 14:00

Một phần ấp Giồng Trôm, xã Long Toàn; một phần ấp 15, một phần ấp 16, xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải

26/7/2022

8:00 - 14:00

Một phần ấp 17, xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải

27/7/2022

7:00 - 17:00

Một phần ấp 11, xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải

27/7/2022

10:10 - 11:00

Trạm chuyên dùng Huỳnh Thị Hồng

27/7/2022

13:00 - 13:50

Trạm chuyên dùng NT Ngũ Thành Vinh 1

27/7/2022

14:00 - 14:50

Trạm chuyên dùng nước đá Văn Cần

 

Ngày

Giờ

Điện lực Càng Long

25/7/2022

8:00 - 9:30

Khách hàng CN Đức Mỹ

26/7/2022

12:00 - 16:00

Ấp Nhuận Thành, xã Đức Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

25/7/2022

8:00 - 8:45

Một phần khóm 5, TT Châu Thành

25/7/2022

9:00 - 9:45

Một phần ấp Thanh Trì A, xã Đa Lộc

25/7/2022

10:00 - 10:45

Một phần ấp Thanh Trì A, xã Đa Lộc

25/7/2022

11:00 - 11:45

Một phần ấp Thanh Trì B, xã Đa Lộc

25/7/2022

12:30 - 13:15

Một phần ấp Ô Bắp, xã Lương Hòa A

26/7/2022

9:00 - 9:45

Một phần ấp Hai Thủ, xã Long Hòa

26/7/2022

10:00 - 10:45

Một phần ấp Hai Thủ, xã Long Hòa

26/7/2022

11:00 - 11:45

Một phần ấp Hai Thủ, xã Long Hòa

26/7/2022

12:00 - 13:00

Một phần ấp Hai Thủ, xã Long Hòa

26/7/2022

13:30 - 14:30

Một phần ấp Hai Thủ, xã Long Hòa

27/7/2022

8:15 - 9:00

Một phần ấp Đại Thôn, xã Phước Hảo

27/7/2022

9:15 - 10:00

Một phần ấp Đa Hậu, xã Phước Hảo

27/7/2022

10:15 - 11:00

Một phần ấp Đại Thôn, xã Phước Hảo

27/7/2022

11:15 - 12:00

Một phần ấp Hòa Hảo, xã Phước Hảo

27/7/2022

12:30 - 13:15

Một phần ấp Đa Hậu, xã Phước Hảo

  

Ngày

Giờ

Điện lực Duyên Hải

25/7/2022

9:00 - 15:00

Trạm Trần Văn Năng, ấp Vàm Rạch Cỏ, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

26/7/2022

8:00 - 11:30

Một phần ấp Mé Láng, Cây Da, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

26/7/2022

13:00 - 16:00

Một phần ấp Bà Giam, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải

27/7/2022

8:00 - 11:30

Một phần ấp Cái Đôi, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải

27/7/2022

8:00 - 15:00

Trạm Dương Thị Liễu, ấp Động Cao, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải

27/7/2022

8:30 - 9:30

Trạm Nguyễn Văn Luôn 1, ấp La Ghi, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

27/7/2022

8:30 - 9:30

Một phần khóm 1 thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải

27/7/2022

10:00 - 11:00

Trạm Nguyễn Văn Luôn, ấp La Ghi, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

27/7/2022

10:00 - 11:00

Trạm Thạch Sê Tha, ấp Cái Cỏ, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

27/7/2022

13:00 - 14:00

Một phần ấp Cái Đôi, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải

27/7/2022

13:00 - 14:00

Trạm Trương Văn Thành, ấp La Ghi, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

27/7/2022

13:00 - 16:30

Một phần ấp Cái Cỏ, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

27/7/2022

13:00 - 17:00

Một phần ấp Thốt Lốt, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

27/7/2022

14:30 - 15:30

Trạm Tô Văn Sơn, ấp Vàm Rạch Cỏ, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

27/7/2022

14:30 - 15:30

Một phần ấp Kinh Đào, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

27/7/2022

16:00 - 17:00

Trạm Trần Hoàng Bảy, ấp Vàm Rạch Cỏ, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

27/7/2022

16:00 - 17:00

Một phần ấp Kinh Đào, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải