Ngày

Giờ

Điện lực Cầu Ngang

27/6/2022

6:30 - 16:30

Một phần khóm 1, một phần khóm 2, thị trấn Mỹ Long

28/6/2022

7:30 - 12:00

Ấp Rẩy, Rẩy A, một phần ấp Chà Và, một phần ấp Thôn Rôn, xã Vinh Kim

28/6/2022

8:00 - 9:00

Một phần ấp Long Hanh, một phần ấp Sóc Giụp, xã Long Sơn

28/6/2022

9:15 - 10:15

Một phần ấp Sóc Mới, xã Long Sơn

28/6/2022

10:45 - 11:45

Một phần ấp Ba, xã Mỹ Long Nam

29/6/2022

6:30 - 16:30

Một phần khóm 1, một phần khóm 2, thị trấn Mỹ Long

29/6/2022

6:30 - 17:00

Ấp Rạch, một phần ấp Nô Công, xã Thuận Hòa

29/6/2022

8:00 - 9:10

Trạm nuôi trồng thủy sản Nguyễn Văn Cỏi

29/6/2022

9:20 - 10:30

Trạm khu nuôi tôm Lê Thanh Tâm

29/6/2022

10:40 - 11:50

Trạm NTTS Lê Văn Hưởng

29/6/2022

13:40 - 14:50

Một phần ấp Tư, xã Mỹ Long Nam

29/6/2022

15:00 - 16:10

Một phần ấp Tư, xã Mỹ Long Nam

  

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Cú

28/6/2022

8:00 - 8:30

Một phần ấp Ba Cụm, xã Ngọc Biên

28/6/2022

8:00 - 12:00

Xã Ngọc Biên

28/6/2022

9:00 - 9:30

Một phần ấp Sà Vần, xã Ngọc Biên

28/6/2022

10:00 - 10:30

Một phần khóm 7, thị trấn Định An

28/6/2022

13:00 - 13:30

Một phần khóm 7, thị trấn Định An

28/6/2022

14:00 - 14:30

Một phần ấp Ba Tục, xã Thanh Sơn

28/6/2022

15:00 - 15:30

Một phần ấp Xa Xi, xã Ngãi Xuyên

28/6/2022

16:00 - 16:30

Trạm Lâm Văn Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tiểu Cần

29/6/2022

7:00 - 16:00

Ấp Cầu Tre, xã Phú Cần (trạm chuyên dùng)

29/6/2022

7:40 - 8:45

Một phần khóm 5, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần

29/6/2022

7:40 - 9:00

Một phần ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần

29/6/2022

9:00 - 10:15

Một phần ấp Đại Mong, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần

29/6/2022

10:15 - 11:25

Một phần ấp Ô Ét, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần

29/6/2022

13:00 - 14:15

Một phần ấp Đại Trường, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần

29/6/2022

14:15 - 15:30

Một phần khóm 4, thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần

29/6/2022

15:30 - 16:45

Một phần khóm 3, thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Duyên Hải

28/6/2022

8:00 - 13:00

Một phần ấp Ba Động, một phần ấp Cồn Tàu, xã Trường Long Hòa, TX Duyên Hải

28/6/2022

8:00 - 15:00

Một phần ấp Bào, xã Hiệp Thạnh, TX Duyên Hải

29/6/2022

8:00 - 8:50

Một phần khóm 2, phường 2, TX Duyên Hải

29/6/2022

8:00 - 13:00

Một phần ấp Khoán Tiều, một phần ấp Cồn Trứng, xã Trường Long Hòa, TX Duyên Hải

29/6/2022

9:00 - 9:50

Một phần khóm 30/4, phường 2, TX Duyên Hải

29/6/2022

10:00 - 10:50

Một phần ấp 10, xã Long Hữu, TX Duyên Hải

29/6/2022

13:00 - 13:50

Một phần ấp 10, xã Long Hữu, TX Duyên Hải

29/6/2022

14:00 - 14:50

Một phần ấp 10, xã Long Hữu, TX Duyên Hải

29/6/2022

15:00 - 15:50

Trạm chuyên dùng NT Võ Quốc Đoàn

  

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

27/6/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Thanh Nguyên A, Đầu Giồng B, xã Mỹ Chánh

29/6/2022

8:00 - 8:45

Một phần khóm 1, TT Châu Thành

29/6/2022

9:00 - 9:45

Một phần ấp Bàu Sơn, xã Đa Lộc

29/6/2022

10:00 - 10:45

Một phần ấp Đa Hòa Nam, xã Hòa Lợi

29/6/2022

11:00 - 12:00

Trạm chuyên dùng Công ty TNHH Hoàng Bảo

29/6/2022

12:30 - 13:30

Một phần ấp Đại Thôn, xã Hưng Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Duyên Hải

27/6/2022

7:00 - 17:00

Một phần khóm 2 thị trấn Long Thành; một phần ấp Đình Củ, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải

28/6/2022

7:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Khánh, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải

28/6/2022

7:30 - 8:30

Trạm NMXX Sơn Hoàng, ấp Rọ Say, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

28/6/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp Cồn Cù, Đông Thành, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải

28/6/2022

8:50 - 9:40

Một phần ấp Rọ Say, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

28/6/2022

10:00 - 11:00

Một phần ấp Trà Khúp, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

28/6/2022

13:00 - 13:40

Trạm Phan Sơn Hà, ấp Rọ Say, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

28/6/2022

14:00 - 14:40

Một phần ấp Thốt Lốt, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

28/6/2022

15:00 - 16:00

Một phần ấp Thốt Lốt, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

29/6/2022

7:00 - 17:00

Một phần ấp Cái Đôi, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải

29/6/2022

7:30 - 9:00

Một phần ấp Đường Liếu, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

29/6/2022

9:20 - 10:00

Một phần ấp Sóc Ớt, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

29/6/2022

10:20 - 11:00

Một phần ấp Sóc Ruộng, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

29/6/2022

13:00 - 13:40

Một phần ấp La bang Chùa, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải

29/6/2022

14:00 - 14:40

Trạm Viễn Thông xã Đôn Châu,, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải

29/6/2022

15:00 - 16:30

Trạm Trầm Văn Hạnh, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải