Ngày

Giờ

Điện lực Cầu Ngang

24/8/2021

8:00 - 11:00

Một phần ấp Sơn Lang, xã Long Sơn. Một phần ấp Lồ Ồ, xã Hiệp Mỹ Tây

26/8/2021

8:00 - 11:00

Một phần ấp Tư, ấp Năm, xã Mỹ Long Nam

27/8/2021

8:00 - 10:00

Một phần khóm Minh Thuận A, một phần khóm Minh Thuận B, thị trấn Cầu Ngang

27/8/2021

11:00 - 13:00

Một phần khóm Minh Thuận A, và một phần khóm Minh Thuận B, thị trấn Cầu Ngang

27/8/2021

13:30 - 16:00

Một phần ấp Sơn Lang, xã Long Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Cú

23/8/2021

8:00 - 8:30

Một phần ấp Chợ Trên, xã Phước Hưng

23/8/2021

8:45 - 9:15

Một phần ấp Chợ Trên, xã Phước Hưng

23/8/2021

9:30 - 10:00

Một phần ấp Chợ Dưới, xã Phước Hưng

23/8/2021

10:15 - 10:45

Một phần ấp Chợ Dưới, xã Phước Hưng

23/8/2021

11:00 - 11:30

Một phần ấp Bến Trị, xã Tập Sơn

23/8/2021

13:30 - 14:00

Một phần ấp Bến Trị, xã Tập Sơn

23/8/2021

14:30 - 15:00

Một phần ấp Bến Trị, xã Tập Sơn.

23/8/2021

15:30 - 16:00

Một phần ấp Xoài Thum, xã Ngãi Xuyên

23/8/2021

16:30 - 17:00

Một phần ấp Xoài Thum, xã Ngãi Xuyên

24/8/2021

8:00 - 8:30

Một phần ấp Phố, xã An Quảng Hữu. Một phần ấp Thốt Nốt, xã Tập Sơn

24/8/2021

8:45 - 9:15

Một phần ấp Thốt Nốt, xã Tập Sơn. Một phần ấp Ngã Ba, xã An Quảng Hữu

24/8/2021

9:30 - 10:00

Một phần ấp Thốt Nốt, xã Tập Sơn. Một phần ấp Chợ, xã An Quảng Hữu

24/8/2021

10:15 - 10:45

Một phần ấp Đôn Chụm, xã Tân Sơn. Một phần ấp Kênh, xã An Quảng Hữu

24/8/2021

11:00 - 11:30

Một phần ấp Kênh, xã An Quảng Hữu. Một phần ấp Leng, xã Tân Sơn

24/8/2021

13:30 - 14:00

Một phần ấp Bún Đôi, xã An Quảng Hữu. Một phần ấp Leng, xã Tân Sơn

24/8/2021

14:30 - 15:00

Một phần ấp Vàm, xã An Quảng Hữu. Một phần ấp Leng, xã Tân Sơn

24/8/2021

15:30 - 16:00

Một phần ấp Sóc Tro, xã An Quảng Hữu. Một phần ấp Leng, xã An Quảng Hữu

24/8/2021

16:30 - 17:00

Một phần ấp Phố, xã An Quảng Hữu. Một phần ấp Xoài Lơ, xã Lưu Nghiệp Anh.

25/8/2021

8:00 - 8:30

Một phần ấp Xa Xi, xã Ngãi Xuyên

25/8/2021

8:45 - 9:15

Một phần ấp Xa Xi, xã Ngãi Xuyên. Một phần ấp Long Hưng, xã Lưu Nghiệp Anh

25/8/2021

9:30 - 10:00

Một phần ấp Long Hưng, xã Lưu Nghiệp Anh. Một phần ấp Xoài Xiêm, xã Ngãi Xuyên

25/8/2021

10:15 - 10:45

Một phần ấp Vịnh, xã Lưu Nghiệp Anh. Một phần ấp Xóm Chòi, xã Ngãi Xuyên

25/8/2021

11:00 - 11:30

Một phần ấp Chợ, xã Lưu Nghiệp Anh. Một phần ấp Xóm Chòi, xã Ngãi Xuyên

25/8/2021

13:30 - 14:00

Một phần ấp Vàm Buôn, xã Ngãi Xuyên. Một phần ấp Chợ, xã Lưu Nghiệp Anh

25/8/2021

14:30 - 15:00

Một phần ấp Lưu Cừ, xã Lưu Nghiệp Anh. Một phần ấp Vàm Buôn, xã Ngãi Xuyên

25/8/2021

15:30 - 16:00

Một phần ấp Vàm Buôn, xã Ngãi Xuyên. Một phần ấp Lưu Cừ, xã Lưu Nghiệp Anh

25/8/2021

16:30 - 17:00

Một phần ấp Bến Chùa, xã Phước Hưng. Một phần ấp Mộc Anh, xã Lưu Nghiệp Anh

26/8/2021

8:00 - 8:30

Một phần ấp Trà Cú A, xã Kim Sơn. Một phần ấp Sóc Chà, xã Thanh Sơn

26/8/2021

8:45 - 9:15

Một phần ấp Sóc Chà, xã Thanh Sơn. Một phần ấp Trà Cú A, xã Kim Sơn

26/8/2021

9:30 - 10:00

Một phần ấp Trà Cú B, xã Kim Sơn. Một phần ấp Sóc Chà, xã Thanh Sơn.

26/8/2021

10:15 - 10:45

Một phần ấp Ba Tục, xã Thanh Sơn. Một phần ấp Bãi Sào Dơi, xã Kim Sơn

26/8/2021

11:00 - 11:30

Một phần ấp Bãi Sào Dơi, xã Kim Sơn. Một phần ấp Ba Tục, xã Thanh Sơn

26/8/2021

13:30 - 14:00

Một phần ấp Bãi Sào Giữa, xã Kim Sơn. Một phần ấp Ba Tục, xã Thanh Sơn

26/8/2021

14:30 - 15:00

Một phần ấp Bãi Sào Giữa, xã Kim Sơn. Một phần ấp Ba Tục, xã Thanh Sơn

26/8/2021

15:30 - 16:00

Một phần ấp Ông Thìn, xã Thanh Sơn. Một phần ấp Bãi Sào Giữa, xã Kim Sơn

26/8/2021

16:30 - 17:00

Một phần ấp Bãi Sào Chót, xã Kim Sơn. Một phần ấp Ông Thìn, xã Thanh Sơn

27/8/2021

8:00 - 8:30

Một phần ấp KosLa, xã Thanh Sơn. Một phần ấp Giồng Lớn A, xã Đại An

27/8/2021

8:45 - 9:15

Một phần ấp Trà Lés, xã Thanh Sơn. Ấp Giồng Lớn A, xã Đại An

27/8/2021

9:30 - 10:00

Một phần ấp Trà Lés, xã Thanh Sơn. Một phần ấp Giồng Lớn A, xã Đại An

27/8/2021

10:15 - 10:45

Một phần ấp Chợ, xã Định An. Một phần ấp Nhuệ Tứ A, xã Hàm Giang

27/8/2021

11:00 - 11:30

Một phần ấp Nhuệ Tứ B, xã Hàm Giang. Một phần ấp Giồng Giữa, xã Định An

27/8/2021

13:30 - 14:00

Một phần ấp Cà Săng Cục, xã Hàm Tân. Một phần ấp Giồng Giữa, xã Định An

27/8/2021

14:30 - 15:00

Một phần ấp Bến Tranh, xã Định An. Một phần ấp Vàm Ray, xã Hàm Tân

27/8/2021

15:30 - 16:00

Một phần ấp Vàm Ray, xã Hàm Tân. Một phần ấp Bến Tranh, xã Định An

27/8/2021

16:30 - 17:00

Một phần ấp Cà Hom, xã Hàm Tân. Một phần ấp Chợ, xã Đại An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Càng Long

23/8/2021

8:45 - 9:30

Ấp Long Hòa xã Đại Phước

23/8/2021

10:00 - 11:00

Ấp Long Sơn, xã Đức Mỹ

23/8/2021

13:00 - 14:00

Ấp Long Sơn, xã Đức Mỹ

23/8/2021

14:30 - 16:30

Ấp Đon, xã Nhị Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

26/8/2021

8:00 - 11:00

Trạm chuyên dùng Nhà máy xử lý rác thải huyện Châu Thành

26/8/2021

14:00 - 15:00

Trạm chuyên dùng Cấp nước Mỹ Chánh