Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Trà Vinh

8/6/2022

7:00 - 10:00

Đường Võ Nguyên Giáp từ chùa Samrong EK đến Quốc lộ 60, TP Trà Vinh 

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cầu Ngang

7/6/2022

8:00 - 9:30

Một phần ấp Tụa, xã Nhị Trường

8/6/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Rạch, xã Hiệp Mỹ Đông

  

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Cú

8/6/2022

8:00 - 8:30

Một phần ấp Ô Rung, xã Phước Hưng

8/6/2022

8:00 - 11:30

Một phần ấp Xa Xi, xã Ngãi Xuyên

8/6/2022

9:00 - 9:30

Một phần ấp Ô Rung, xã Phước Hưng

8/6/2022

10:00 - 10:30

Một phần ấp Ô Rung, xã Phước Hưng

8/6/2022

11:00 - 11:30

Trạm cơ khí Ba Tạo

8/6/2022

13:00 - 13:30

Một phần ấp Đồn Điền, xã Tân Sơn

8/6/2022

13:30 - 14:30

Một phần ấp Bến Chùa, xã Phước Hưng

8/6/2022

14:00 - 14:30

Một phần ấp Đôn Chụm, xã Tân Sơn

8/6/2022

15:00 - 15:30

Một phần ấp Chợ, xã Lưu Nghiệp Anh

8/6/2022

15:30 - 16:30

Một phần ấp Xà Lôn, xã Đại An

8/6/2022

16:00 - 16:30

Trạm Chi cục thuế huyện Trà Cú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tiểu Cần

8/6/2022

8:00 - 11:00

Một phần ấp Nhơn Hòa, xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần

8/6/2022

9:00 - 10:00

Một phần ấp Phú Tân, xã Long Thới, huyện Tiểu Cần

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Duyên Hải

7/6/2022

8:00 - 12:00

Trạm chuyên dùng NT Nguyễn Thị Mỹ Phụng

8/6/2022

8:00 - 12:00

Một phần ấp Láng Cháo, xã Dân Thành, TX Duyên Hải

8/6/2022

13:00 - 14:30

Một phần ấp Ba Động, xã Trường Long Hòa TX Duyên Hải

8/6/2022

14:30 - 16:30

Một phần ấp Ba Động, xã Trường Long Hòa, TX Duyên Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Càng Long

7/6/2022

8:00 - 11:30

Ấp Hiệp Phú, xã Nhị Long Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

7/6/2022

8:00 - 15:00

Ấp Cồn Cò, xã Hưng Mỹ; ấp Long Trị, xã Long Đức, TP Trà Vinh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Duyên Hải

8/6/2022

7:30 - 9:00

Một phần khóm 1, TT Long Thành, huyện Duyên Hải

8/6/2022

9:00 - 17:00

Một phần ấp Động Cao, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải

8/6/2022

9:30 - 11:00

Một phần khóm 1, TT Long Thành, huyện Duyên Hải

8/6/2022

13:00 - 14:30

Một phần ấp Đình Củ, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải

8/6/2022

15:00 - 16:30

Trạm Võ Trung Trực, ấp Đình Củ, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải