Ngày

Giờ

Điện lực Cầu Ngang

29/4/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp Rạch, xã Hiệp Mỹ Đông

  

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Cú

29/4/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp KosLa, xã Thanh Sơn

  

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Duyên Hải

29/4/2022

8:00 - 12:00

Trạm chuyên dùng NT Trần Phương Nam