Ngày

Giờ

Điện lực Cầu Ngang

29/8/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp Bờ Kinh 1, xã Mỹ Hòa

30/8/2022

8:00 - 9:30

Một phần ấp Trà Kim, xã Thuận Hòa

30/8/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp La Bang, xã Long Sơn

30/8/2022

10:00 - 11:30

Một phần ấp Trà Kim, xã Thuận Hòa

30/8/2022

13:00 - 16:30

Một phần ấp Trà Kim, xã Thuận Hòa

31/8/2022

8:00 - 12:00

Một phần ấp Lồ Ồ, xã Hiệp Mỹ Tây; Ấp Sóc Chùa, xã Thuận Hòa; Một phần ấp Ba So, xã Hiệp Hòa

31/8/2022

13:00 - 16:00

Một phần ấp Nhứt B, xã Mỹ Long Nam. Trạm nhà máy xay xát Kiên Thị Sa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cầu Kè

29/8/2022

8:00 - 8:45

Trạm Châu Hưng B thuộc ấp Châu Hưng, xã Châu Điền

29/8/2022

9:00 - 9:45

Trạm Châu Hưng B2 thuộc ấp Châu Hưng, xã Châu Điền

29/8/2022

10:00 - 10:45

Trạm Châu Hưng A thuộc ấp Châu Hưng, xã Châu Điền

30/8/2022

7:00 - 15:00

Trạm Bàu Sen 2 thuộc ấp 2, xã Phong Phú

30/8/2022

8:00 - 8:45

Trạm An Hòa 1 thuộc ấp An Hòa, xã An Phú Tân

30/8/2022

9:00 - 9:45

Trạm Chùa Bà Mi thuộc ấp Bà Mi, xã Hòa Ân

30/8/2022

10:00 - 10:45

Trạm Ngãi Nhất 2 thuộc ấp Ngãi Nhất, xã Tam Ngãi

30/8/2022

13:30 - 14:15

Trạm Ngãi Nhì 1 thuộc ấp Ngãi Nhì, xã Tam Ngãi

31/8/2022

8:30 - 12:00

Ấp Trà Ốt, Kinh Xuôi, xã Thông Hòa

31/8/2022

13:00 - 13:30

Trạm Khóm 6B thuộc khóm 6 TT Cầu Kè

31/8/2022

13:30 - 14:00

Trạm Bưng Cây Xoài 2 thuộc ấp Ô Chích, xã Thông Hòa

31/8/2022

13:30 - 16:30

Trạm Thị Trấn B thuộc khóm 5, một phần khóm 4, TT Cầu Kè

31/8/2022

14:15 - 14:45

Trạm Bờ Tràm thuộc ấp Trà Mẹt, xã Thông Hòa

31/8/2022

15:00 - 15:30

Trạm Rạch Nghệ 2 thuộc ấp Rạch Nghệ, xã Thông Hòa

31/8/2022

15:45 - 16:15

Trạm Rạch Nghệ 5 thuộc ấp Rạch Nghệ, xã Thông Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Cú  

30/8/2022

7:00 - 17:00

Ấp Mé Rạch B, xã Đại An; Ấp Chợ, Giồng Giữa, xã Định An

30/8/2022

8:00 - 9:30

Một phần ấp Xà Lôn, Trà Kha, Giồng Đình, xã Đại An; Một phần ấp Long Trường, xã Tân Hiệp

30/8/2022

8:00 - 10:00

Ấp Sóc Cà, xã Thanh Sơn

30/8/2022

10:00 - 11:30

Một phần ấp Trà Sất C, xã Long Hiệp

30/8/2022

13:30 - 15:00

Một phần ấp Trà Sất C, xã Long Hiệp

31/8/2022

8:00 - 8:45

Một phần ấp Con Lọp, xã Tân Hiệp

31/8/2022

9:15 - 10:15

Một phần ấp Giồng Chanh A, xã Long Hiệp

31/8/2022

10:00 - 11:15

Ấp Cà Săng Cụt, xã Hàm Tân

31/8/2022

10:30 - 11:30

Một phần ấp Tha La, xã Ngọc Biên

31/8/2022

14:00 - 15:00

Một phần ấp Cây Da, xã Đại An

31/8/2022

16:00 - 16:45

Một phần ấp Thanh Xuyên, xã Kim Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tiểu Cần

30/8/2022

8:00 - 8:45

Một phần ấp Cây Ổi, xã Tập Ngãi

30/8/2022

8:45 - 9:30

Một phần ấp Cây Ổi, xã Tập Ngãi

30/8/2022

9:30 - 10:15

Một phần ấp Giồng Tranh, xã Tập Ngãi

30/8/2022

10:15 - 11:00

Một phần ấp Cây Ổi, Giồng Tranh, xã Tập Ngãi

30/8/2022

13:30 - 14:15

Một phần khóm 5, thị trấn Tiểu Cần

30/8/2022

14:15 - 15:00

Một phần ấp Đại Sư, xã Tập Ngãi

30/8/2022

15:15 - 16:30

Một phần ấp Ngãi Chánh, xã Ngãi Hùng

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Duyên Hải

29/8/2022

8:00 - 9:30

Trạm chuyên dùng Công ty khai thác và xử lý nước Duyên Hải; trạm Công ty CP Zaria Xanh

30/8/2022

8:00 - 13:00

Một phần ấp Cồn Tàu, xã Trường Long Hòa; Một phần ấp Bào, xã Hiệp Thạnh, TX Duyên Hải

31/8/2022

8:00 - 13:00

Một phần ấp Ba Động, xã Trường Long Hòa, TX Duyên Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

29/8/2022

11:00 - 13:00

Một phần ấp Bến Có, Trà Đét, Sóc Thát, xã Nguyệt Hóa

30/8/2022

8:00 - 8:30

Một phần ấp Trì Phong, xã Hòa Lợi

30/8/2022

9:00 - 9:30

Một phần ấp Trì Phong, xã Hòa Lợi

30/8/2022

11:00 - 11:30

Một phần ấp Bà Liêm, xã Hòa Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Duyên Hải

30/8/2022

14:30 - 15:30

Một phần ấp Kinh Đào, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải