Ngày

Giờ

Điện lực Cầu Ngang

30/8/2021

8:00 - 11:00

Một phần ấp Đồng Cò, xã Hiệp Mỹ Đông

4/9/2021

6:00 - 18:00

Xã Hiệp Mỹ Đông và một phần ấp Bào Sen, xã Mỹ Hòa

4/9/2021

6:00 - 18:00

Xã Long Sơn, xã Hiệp Mỹ Tây

4/9/2021

6:00 - 18:00

Xã Thạnh Hòa Sơn

4/9/2021

6:00 - 18:00

Xã Mỹ Long Nam và một phần ấp Nhất A, xã Mỹ Long Bắc

4/9/2021

6:00 - 18:00

Xã Hiệp Hòa, Nhị Trường (trừ ấp Là Ca A, Là Ca B), Trường Thọ và các ấp Kim Hòa, Năng Nơn, Kim Câu, ấp Giữa, xã Kim Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Cú

31/8/2021

8:00 - 8:30

Một phần ấp Mộc Anh, xã Lưu Nghiệp Anh. Một phần ấp Xoài Thum, xã Ngãi Xuyên. Một phần khóm 1 thị trấn Trà Cú

31/8/2021

8:45 - 9:15

Một phần ấp Xa Xi, xã Ngãi Xuyên. Một phần ấp Xóm Chòi, xã Ngãi Xuyên. Một phần ấp Mộc Anh, xã Lưu Nghiệp Anh

31/8/2021

9:30 - 10:00

Một phần ấp Lưu Cừ, xã Lưu Nghiệp Anh. Một phần ấp Vàm Buôn, xã Ngãi Xuyên. Trạm Cơ sở Sông Trà

31/8/2021

10:15 - 10:45

Một phần ấp Cầu Hanh, xã Ngãi Xuyên. Một phần ấp Xa Xi, xã Ngãi Xuyên. Một phần ấp Lưu Cừ, xã Lưu Nghiệp Anh

31/8/2021

11:00 - 11:30

Một phần ấp Lưu Cừ, xã Lưu Nghiệp Anh. Một phần ấp Xa Xi, xã Ngãi Xuyên. Một phần ấp Cầu Hanh, xã Ngãi Xuyên

31/8/2021

13:00 - 13:30

Một phần ấp Ba Tục, xã Thanh Sơn. Một phần ấp Xa Xi, xã Ngãi Xuyên. Một phần ấp Lưu Cừ, xã Lưu Nghiệp Anh

31/8/2021

13:45 - 14:15

Một phần ấp Ba Tục, xã Thanh Sơn. Một phần ấp Vàm, xã Lưu Nghiệp Anh. Một phần ấp Xa Xi, xã Ngãi Xuyên

31/8/2021

14:30 - 15:00

Một phần ấp Vàm, xã Lưu Nghiệp Anh. Một phần ấp Ông Thìn, xã Thanh Sơn. Một phần ấp Chợ, xã Lưu Nghiệp Anh

31/8/2021

15:15 - 15:45

Một phần ấp Sóc Chà, xã Thanh Sơn. Một phần ấp Vàm, xã Lưu Nghiệp Anh. Một phần ấp Chợ, xã Lưu Nghiệp Anh

31/8/2021

16:00 - 16:30

Một phần ấp Vàm, xã Lưu Nghiệp Anh. Một phần ấp Sóc Chà, xã Thanh Sơn. Trạm Cơ sở Võ Hồng Ngoãn

1/9/2021

7:30 - 8:00

Một phần ấp Giồng Lớn B, xã Định An

1/9/2021

8:00 - 8:30

Một phần khóm 4 thị trấn Trà Cú. Một phần ấp Chợ, xã Lưu Nghiệp Anh

1/9/2021

8:15 - 8:40

Một phần ấp Giồng Lớn B, xã Định An

1/9/2021

8:45 - 9:15

Một phần ấp Chợ, xã Lưu Nghiệp Anh. Trạm Kim Thành Phát

1/9/2021

8:50 - 9:15

Một phần ấp Giồng Lớn A, xã Đại An.

1/9/2021

9:30 - 10:00

Trạm Giày da Hưng Long 2. Trạm NMXX Lý Thành Dân. Một phần ấp Vịnh, xã Lưu Nghiệp Anh

1/9/2021

10:15 - 10:45

Một phần ấp KosLa, xã Thanh Sơn. Một phần ấp Vàm Ray, xã Hàm Tân. Một phần ấp Vịnh, xã Lưu Nghiệp Anh

1/9/2021

11:00 - 11:30

Một phần ấp Vàm Ray, xã Hàm Tân. Một phần ấp Vịnh, xã Lưu Nghiệp Anh. Một phần ấp KosLa, xã Thanh Sơn

1/9/2021

13:00 - 13:30

Một phần ấp Vịnh, xã Lưu Nghiệp Anh. Trạm Xử lý rác huyện Trà Cú. Một phần ấp Vàm Ray, xã Hàm Tân

1/9/2021

13:45 - 14:15

Một phần khóm 5 thị trấn Trà Cú. Một phần ấp Vàm Ray, xã Hàm Tân. Một phần ấp Bãi Sào Dơi, xã Kim Sơn

1/9/2021

14:30 - 15:00

Một phần khóm 5 thị trấn Trà Cú. Một phần ấp Thanh Xuyên, xã Kim Sơn. Một phần ấp Vàm Ray, xã Hàm Tân

1/9/2021

15:15 - 15:45

Một phần khóm 2 thị trấn Trà Cú. Một phần khóm 4 thị trấn Trà Cú. Trạm Kho bạc Trà Cú

1/9/2021

15:45 - 16:15

Trạm VP Huyện ủy 1

1/9/2021

16:00 - 16:30

Một phần ấp Xoài Thum, xã Ngãi Xuyên. Trạm Chi cục thuế

1/9/2021

16:30 - 17:00

Trạm UBND huyện Trà Cú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tiểu Cần

31/8/2021

8:00 - 10:00

Một phần ấp Phú Thọ 1, xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần

31/8/2021

10:00 - 11:00

Trạm chuyên dùng VT Tân Hòa, ấp Tân Thành Đông, xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần

1/9/2021

7:30 - 16:00

Một phần ấp Ô Trôm, xã Hiếu Tử; Một phần khóm 5 thị trấn Tiểu Cần; Xã Ngãi Hùng (trừ một phần ấp Ngã Tư 2); Xã Tập Ngãi (trừ ấp Giồng Tranh và một phần ấp (Lê Văn Quới, Cây Ổi)), huyện Tiểu Cần

5/9/2021

7:30 - 14:00

Một phần khóm 1 thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Duyên Hải

4/9/2021

6:00 - 18:00

Toàn bộ khu vực thị xã Duyên Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Càng Long

1/9/2021

8:00 - 17:00

Xã Đại Phước

  

Ngày

Giờ

Điện lực Duyên Hải

4/9/2021

6:00 - 18:00

Ấp Rọ Say, Sóc Ruông, Thốt Lốt, Mé Láng, Cây Xoài, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

4/9/2021

6:00 - 18:00

Một phần ấp La Bang Chùa, La Bang Kinh, Bà Nhì, xã Đôn Châu

4/9/2021

6:00 - 18:00

Toàn xã Đôn Xuân ( trừ ấp Bà Giam A, Bà Giam B)