Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Trà Vinh

10/1/2023

7:30 - 16:00

Một phần khóm 7 phường 8

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cầu Ngang

10/1/2023

8:00 - 9:10

Trạm nuôi trồng thủy sản Lâm Minh Vũ

10/1/2023

8:00 - 11:30

Một phần ấp Giữa, một phần ấp Kim Câu, xã Kim Hòa

10/1/2023

9:30 - 11:40

Trạm nuôi trồng thủy sản Nguyễn Trung Hiếu

10/1/2023

13:30 - 16:30

Một phần ấp Năm, xã Mỹ Long Nam

10/1/2023

13:40 - 14:50

Trạm biến áp Trại tôm Út Minh

10/1/2023

15:00 - 16:00

Trạm biến áp Nước đá Dương Minh Nhật

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cầu Kè

8/1/2023

8:00 - 16:00

Trạm Khém Nhỏ thuộc ấp Tân Quy 2, xã An Phú Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Cú

8/1/2023

7:00 - 13:30

Một phần xã Định An; thị trấn Định An

8/1/2023

8:00 - 8:30

Một phần ấp Ba Cụm, xã Ngọc Biên

8/1/2023

9:00 - 9:30

Một phần ấp Chợ, xã Long Hiệp

8/1/2023

10:00 - 10:30

Một phần ấp Trà Lés, xã Thanh Sơn

8/1/2023

11:00 - 11:30

Một phần ấp Xoài Thum, Xoài Xiêm, xã Ngãi Xuyên

8/1/2023

13:00 - 13:30

Một phần khóm 1, khóm 2 TT Trà Cú; một phần ấp Thanh Xuyên, xã Kim Sơn

10/1/2023

7:00 - 10:00

Một phần ấp Giồng Giữa, xã Định An

10/1/2023

8:00 - 10:00

Xã Hàm Tân

10/1/2023

11:00 - 17:00

Một phần ấp Giồng Giữa, xã Định An

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Duyên Hải

8/1/2023

7:00 - 13:00

Xã Ngũ Lạc; xã Long Khánh; xã Long Vĩnh; xã Đông Hải; TT Long Thành, huyện Duyên Hải. Xã Long Toàn; xã Dân Thành; xã Long Hữu; xã Hiệp Thạnh, TX Duyên Hải

  

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

8/1/2023

8:00 - 15:00

Xã Lương Hòa A; một phần ấp Bót Chếch, Tân Ngại, Bình La, xã Lương Hòa

10/1/2023

8:00 - 11:00

Một phần ấp Trà Nóc, Trà Uông, Láng Khoét, xã Song Lộc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Duyên Hải

8/1/2023

7:00 - 11:30

Một phần ấp Rọ Say, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

8/1/2023

7:00 - 13:00

Ấp Rọ Say, Sóc Ruộng, Thốt Lốt, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải; Toàn xã Đôn Xuân; một phần ấp La Bang Kinh, Bà Nhì, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải

8/1/2023

7:00 - 16:00

Ấp Mé Láng, Cây Da, một phần ấp Bổn Thanh, Sóc Ruộng, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải; Khu hành chính ấp Mé Láng, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

8/1/2023

13:00 - 16:00

Một phần ấp Cây Xoài, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

10/1/2023

8:00 - 9:30

Một phần ấp Quảng Âm, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải

10/1/2023

8:00 - 11:30

Một phần ấp Phước Hội, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải

10/1/2023

10:00 - 16:00

Một phần ấp La Bang Chợ, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải

10/1/2023

13:00 - 16:00

Một phần ấp Phước Hội, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải