Ngày

Giờ

Điện lực Cầu Ngang 

9/8/2022

7:00 - 15:00

Một phần khóm 2, một phần khóm 3, một phần khóm 4, thị trấn Mỹ Long

9/8/2022

8:00 - 12:00

Một phần ấp Mỹ Cẩm B, xã Mỹ Hòa

10/8/2022

8:00 - 16:00

Xã Hiệp Mỹ Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cầu Kè

9/8/2022

6:30 - 16:00

Trạm Khóm 1, Nguyễn Thành Đạt, Karaoke Thống Nhất thuộc khóm 1 TT Cầu Kè

10/8/2022

7:00 - 15:00

Trạm Phong Phú thuộc ấp Kinh Xáng, xã Phong Phú

10/8/2022

7:15 - 8:45

Trạm Rạch Ông Râu thuộc ấp Hòa An, xã An Phú Tân

10/8/2022

8:45 - 10:15

Trạm Vàm Ông Râu thuộc ấp Hòa An, xã An Phú Tân

10/8/2022

10:15 - 11:45

Trạm Hòa Tân 1 thuộc ấp Chông Nô 3, xã Hòa Tân

10/8/2022

13:00 - 14:30

Trạm Kinh 6A thuộc ấp Hội An, xã Hòa Tân

10/8/2022

14:30 - 16:00

Trạm Cống Rạch Rum thuộc ấp Hội An, xã Hòa Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Cú

10/8/2022

8:00 - 12:00

Xã Ngọc Biên

10/8/2022

15:00 - 17:00

Một phần ấp Ba Tục, xã Thanh Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tiểu Cần

10/8/2022

8:00 - 11:30

Một phần ấp Tân Thành Tây, xã Tân Hòa

10/8/2022

13:30 - 15:30

Một phần ấp Sóc Tràm, xã Tân Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Duyên Hải

9/8/2022

8:00 - 13:00

Một phần khóm 1, phường 2, TX Duyên Hải

9/8/2022

14:00 - 17:00

Một phần ấp Mù U, xã Dân Thành, TX Duyên Hải

10/8/2022

13:00 - 15:00

Karaoke Gia Hân

  

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

8/8/2022

9:00 - 9:45

Một phần ấp Ông Yển, xã Hòa Minh

8/8/2022

10:00 - 11:00

Một phần ấp Ông Yển, xã Hòa Minh

8/8/2022

11:15 - 12:15

Một phần ấp Ông Yển, xã Hòa Minh

8/8/2022

12:30 - 13:15

Một phần ấp Ông Yển, xã Hòa Minh

8/8/2022

13:30 - 14:15

Một phần ấp Bà Liêm, xã Hòa Minh

9/8/2022

8:00 - 9:00

Một phần ấp Đa Hậu, xã Phước Hảo

9/8/2022

8:00 - 11:00

Một phần ấp Đại Thôn B, xã Hòa Minh

9/8/2022

9:15 - 10:00

Một phần ấp Đa Hậu, xã Phước Hảo

9/8/2022

10:15 - 11:00

Một phần ấp Ngãi Hòa, xã Phước Hảo

9/8/2022

11:15 - 12:00

Một phần ấp Ngãi Hòa, xã Phước Hảo

9/8/2022

12:15 - 13:00

Một phần ấp Vang Nhứt, xã Phước Hảo

9/8/2022

13:15 - 14:00

Một phần ấp Ngãi Hòa, xã Phước Hảo

10/8/2022

8:00 - 10:00

Trạm chuyên dùng Vườn Thanh Long Hồ Thị Diễm Phương

10/8/2022

9:00 - 10:00

Một phần ấp Long Hưng 2, xã Hòa Minh

10/8/2022

10:15 - 11:15

Một phần ấp Long Hưng 2, xã Hòa Minh

10/8/2022

11:30 - 12:15

Một phần ấp Long Hưng 1, xã Hòa Minh

10/8/2022

12:30 - 13:30

Một phần ấp Bà Liêm, xã Hòa Minh

10/8/2022

14:00 - 15:00

Một phần ấp Đại Thôn A, xã Hòa Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Duyên Hải

9/8/2022

13:00 - 17:00

Một phần ấp Rọ Say, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

10/8/2022

9:00 - 11:30

Một phần ấp Tân Khánh, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải

10/8/2022

13:00 - 16:30

Một phần ấp Định An, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải